Zastupitelstvo obce zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, které mu předkládají svá stanoviska, návrhy a jsou mu odpovědny. Kontrolní a finanční výbor je ze zákona zřizován vždy, ostatní výbory zřizuje zastupitelstvo obce dle svého uvážení. Výbor ze zákona plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce, schází se dle potřeby a přijímají usnesení. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Usnesení výboru  se vyhotovuje  písemně a  podepisuje je předseda výboru.

Výbory zastupitelstva MČ

Výbor finanční


Předseda:     
Místopředseda:         
Členové: 
Tajemník:                                                         


Výbor pro rozvoj a infrastrukturu


Předseda:  
Místopředseda:         
Členové:


 Tajemník:                                                      Výbor kontrolní


Předseda:  
Místopředseda:        
Členové:

 
Tajemník: