Vás navede na správný postup při řešení Vašich nejčastějších situací a záležitostí včetně odkazu na příslušného pracovníka a nejdůležitější formuláře

Potřebuji si vyřídit

Odbor finanční

Odbor stavebníPotřebuji si vyřídit
 

Základní informace

Žádost o vydání územně plánovacích informací (PDF) 

Žádost o vydání územních rozhodnutí, územních 

opatření a územních souhlasů
 (PDF)

Žádost o vydání územního rozhodnutí (PDF)

Ohlašování jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce (PDF)

Žádost o stavební povolení (PDF)

Problematika užívání dokončené stavby a změn v užívání (PDF)

Změny v užívání stavby (PDF)

Povolení k odstranění stavby, terénní úpravy, a zařízení (PDF)

Neodkladné odstranění stavby a zabezpečovací práce (PDF)

Povolení nezbytné úpravy stavby, jeho údržba a vyklizení (PDF)

Povolení studny pro potřeby občana (speciální stavební úřad) (PDF)

Povolení účelové a místní komunikace (speciální stavební úřad) (PDF)

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (PDF)

Více o odboru >>

Základní kontakty >>

Formuláře >> 
 

Odbor vnitřních věcíPotřebuji si vyřídit 

Základní informace
Ověření podpisu (PDF)

Ověření listin (PDF)

Duplikáty dokladů (PDF)

Doklady pro použití v zahraničí (PDF)

Narození (PDF)

Určení otcovství před narozením dítěte (PDF)

Určení otcovství po narození dítěte (PDF)

Žádost o sňatek (PDF)

Oddací list (PDF)

Žádost o osvědčení k církevnímu sňatku (PDF)

Úmrtní list (PDF)

Zápisy pro zvláštní matriku (PDF)

Změna příjmení po rozvodu na předešlé příjmení, změna příjmení hanlivého (PDF)

Změna jména nebo příjmení, ostatní (PDF)

Potvrzení o příčině úmrtí (PDF)

Volba druhého jména (PDF)

Ženské příjmení (PDF)

Výpis z rejstříku trestů (PDF)

Stížnosti (PDF)

Podněty (PDF)

Evidenční data objektů - nové evidenční číslo (PDF)

Evidenční data objektů - potvrzení o evidenčním čísle (PDF)

Více o odboru >>

Základní kontakty >>

Formuláře >> 

Odbor sociální

Odbor majetkový a investičníPotřebuji si vyřídit

Základní informace

Pronájem obecního pozemku (PDF)                                          

Vyjádření k nájmu/pachtu nebo k prodeji pozemku (PDF)

Regenerace obecního domu (PDF)

Nástavba obecního domu (PDF)
Více o odboru >>  

Základní kontakty >>

Formuláře >> 

Odbor kultury

Odbor životního prostředí a dopravy

Odbor pečovatelské službyPotřebuji si vyřídit

Základní informace

Dovoz obědů (PDF)                                           

Dohled (PDF)

Nákupy, pochůzky (PDF)

Pedikůra (PDF)

Pomoc v domácnosti (PDF)

Pomoc při osobní hygieně (PDF)

Doprovod klientů (PDF)

Umístění klienta na přechodnou dobu (PDF)

Pobyt klienta na domovince (PDF)

Více o odboru >> 

Základní kontakty >>

Formuláře >> Odbor bytového hospodářství