Odbor sociální

Činnost odboru zajišťuje oddělení péče o děti, které vykonává agendu sociálně-právní ochrany dětí a mládeže, částečně agendu péče o dospělé.

V souvislosti se schválenou Sociální reformou I. přešla od 1. ledna 2012 agenda nepojistných sociálních dávek z ÚMČ Brno-Bystrc na Úřad práce Brno-město.

Agenda byla přesunuta na tyto kontaktní místa:

příspěvek na péči – Mojmírovo nám. 10, Brno; tel.: 950 104 585, 950 104 586
dávky pro osoby zdravotně postižené - Mojmírovo nám. 10, Brno
dávky pro osoby v hmotné nouzi – Koliště 19, Brnovedoucí odboru - Mgr. Pavel Nemecz (dv. č. 112), tel. 546 125 170, 739 889 177, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

vyhledává děti, jejichž rodiče či jiné osoby odpovědné za jejich výchovu neplní své povinnosti a ohrožují či narušují jejich výchovu, působí k odstranění příčin a důsledků těchto nedostatků;
spolupracuje se soudy tak, že na jejich žádost podává zprávy o skutečnostech potřebných pro rozhodnutí o výkonu rodičovské zodpovědnosti;
zastupuje nezletilé děti a chrání jejich zájmy ve věcech opatrovnických, účastní se soudních jednání;
připravuje a zpracovává podklady pro soudní rozhodnutí o okamžitém umístění dětí do náhradní výchovy, zajišťuje předběžné umístění dětí do ústavních zařízení;
podává návrhy na nařízení nebo zrušení ústavní výchovy a další výchovná opatření, návrhy na úpravu práv a povinností rodičů k dětem;
vykonává soudně stanovený dohled nad výchovou nezletilých dětí;
vykonává funkci kurátora mladistvých;
účastní se trestního řízení proti mladistvým, zajišťuje sociální výchovu a péči o těžce vychovatelné mladistvé;
pečuje o to, aby děti, které byly propuštěny z ústavní nebo ochranné výchovy nebo mladiství z výkonu trestu odnětí svobody byli přijati do škol, učebních nebo pracovních poměrů, sleduje jejich výchovné a rodinné poměry;


Agenda sociálně-právní ochrany dětí a mládeže

Oddělení péče o děti se zabývá problematikou dětí, které se ocitly v obtížné životní situaci buď v souvislosti s poruchami funkce rodiny (např. rozvod) nebo v důsledku výchovného selhání rodiče (např. týrání dítěte) či samotného dítěte (např.party, drogy).

Činnost tohoto oddělení je až na výjimky neekonomického charakteru a je řazena mezi služby sociální péče v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. Zákon o rodině je z hlediska plnění této funkce zákonem nejvýznamnějším. Podle něj vykonává toto oddělení opatrovnictví dětí ve všech případech právních úkonů, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů zákonných zástupců a dítěte, účastní se občanskoprávních sporů, kde by mohla být dotčena práva dítěte. Podílí se především na všech soudně realizovaných úpravách rodičovských práv a povinností a na trestněprávních věcech souvisejících s dětmi, a to jak v rovině trestné činnosti páchané na dětech, tak trestné činnosti dětí.

V praxi pak uvedené znamená velmi úzký a intenzívní kontakt oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) se soudy všech stupňů. Požadavky soudů také nejvíce ovlivňují rozsah činnosti OSPOD, vymezují i její obsahovou stránku. Dále pak to znamená úzkou spolupráci se školami, zdravotnickými zařízeními a jinými státními i nestátními institucemi. Pozornost je věnována i problematice zanedbávaných, zneužívaných a týraných dětí. V této souvislosti upozorňujeme, že novelou trestního zákona, který hovoří o nepřekažení trestného činu a o neoznámení trestného činu, se rozšiřuje oznamovací povinnost na každého, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že byl spáchán skutek mající charakter trestného činu týrání svěřené osoby.


Agendu tohoto oddělení vykonává:

Bc. Kateřina Šmardová (dv. č. 010), tel. 546 125 176, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dagmar Dosedlová (dv. č. 011), tel. 546 125 175, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kateřina Stachová, DiS (dv. č. 013), tel. 546 125 177, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

vyhledává děti, jejichž rodiče či jiné osoby odpovědné za jejich výchovu neplní své povinnosti a ohrožují či narušují jejich výchovu, působí k odstranění příčin a důsledků těchto nedostatků;
spolupracuje se soudy tak, že na jejich žádost podává zprávy o skutečnostech potřebných pro rozhodnutí o výkonu rodičovské zodpovědnosti;
zastupuje nezletilé děti a chrání jejich zájmy ve věcech opatrovnických, účastní se soudních jednání;
připravuje a zpracovává podklady pro soudní rozhodnutí o okamžitém umístění dětí do náhradní výchovy, zajišťuje předběžné umístění dětí do ústavních zařízení;
podává návrhy na nařízení nebo zrušení ústavní výchovy a další výchovná opatření, návrhy na úpravu práv a povinností rodičů k dětem;
vykonává soudně stanovený dohled nad výchovou nezletilých dětí;


Bc. Andrea Janáčková, DiS (dv. č. 012), tel. 546 125 174, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

vykonává funkci kurátora mladistvých;
účastní se trestního řízení proti mladistvým, zajišťuje sociální výchovu a péči o těžce vychovatelné mladistvé;
pečuje o to, aby děti, které byly propuštěny z ústavní nebo ochranné výchovy nebo mladiství z výkonu trestu odnětí svobody byli přijati do škol, učebních nebo pracovních poměrů, sleduje jejich výchovné a rodinné poměry;
podává návrhy na nařízení nebo zrušení ústavní výchovy a další výchovná opatření, návrhy na úpravu práv a povinností rodičů k dětem;
vyhledává děti, jejichž rodiče či jiné osoby odpovědné za jejich výchovu neplní své povinnosti a ohrožují či narušují jejich výchovu, působí k odstranění příčin a důsledků těchto nedostatků;
připravuje a zpracovává podklady pro soudní rozhodnutí o okamžitém umístění dětí do náhradní výchovy, zajišťuje předběžné umístění dětí do ústavních zařízení;
vykonává soudně stanovený dohled nad výchovou nezletilých dětí, zastupuje a hájí jejich zájmy ve věcech opatrovnických;


Vybraná kritéria standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí pro výkon agendy sociálně-právní ochrany (dále „SPO")


Místní a časová dostupnost

1a
Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu.
 • správním obvodem je městská část Brno-Bystrc (dále „MČ")
 • SPO je rovnoměrně zajišťována v celé MČ
 • SPO poskytují pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále „OSPOD") ÚMČ Brno-Bystrc
 • SPO je poskytována ohroženým dětem, mladistvím a jejich rodinám
 • včasnost poskytování SPO je zajištěna za využití městské hromadné dopravy a služebního vozidla
 • pracoviště OSPOD má správní obvod rozčleněn podle ulic
 • kde a na koho se lze obracet – OSPOD sídlí na adrese Úřadu městské části Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno; bezbariérový vstup do budovy úřadu; pracovníky OSPOD lze osobně kontaktovat v přízemí úřadu a v 1. patře (možnost využití výtahu) vedoucího sociálního odboru; dle svého bydliště klient vyhledá příslušného pracovníka - seznam ulic se jménem pracovníka uveden na informačních tabulích kanceláří; nepřítomnost pracovníka s případným zástupem je vyznačena rovněž na informační tabuli kanceláře

1b
Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu SPO poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména dětí (dále jen „cílová skupina"). Osobní výkon SPO je zajištěn každý pracovní den a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost.

 • SPO je poskytována v pracovních dnech od pondělí do pátku
 • pracovníci OSPOD vykonávají SPO v pružné pracovní době
 • přítomnost pracovníků OSPOD na pracovišti

          pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00 hod.
          úterý, čtvrtek, pátek od 9:30 hod. do 14:30 hod.

 • mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je SPO poskytována v rámci města Brna jedním pohotovostním pracovníkem
 • koordinátorem pohotovostí je Magistrát města Brna, Odbor sociální péče
Prostředí a podmínky
2a
Výkon SPO je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. OSPOD zajistí takové prostory pro výkon SPO, které představují odpovídající zázemí pro výkon SPO a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním SPO.
 • každý pracovník OSPOD má k dispozici vlastní kancelář, čímž je zajištěno soukromí a důvěrnost jednání pro klienta
Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
3b
OSPOD má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytování SPO, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné.
Vyřizování a podávání stížností
13b
Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám.

Agenda péče o dospělé

Mgr. Nataša Hubatková (dv. č. 014), tel. 546 125 178, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

zpracovává návrh rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení a dávky sociální péče, dohlíží jak zvláštní příjemce plní své povinnosti
vykonává funkci opatrovníka osob zbavených a omezených ve způsobilosti k právním úkonům v případech, kdy byly ustanoveny soudem
organizuje blahopřání jubilantům
v rámci péče o seniory a osoby zdravotně postižené zastupuje klienta, který není schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby


Základní právní předpisy upravující sociálně-právní ochranu dětí a mládeže:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z. o rodině č. 91/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Z. o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Z. o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Z. č. 99/1963 Sb - občanský soudní řád. ve znění pozdějších předpisů
Z. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb.
Listina základních práv a svobod š. 2/1993 Sb.


Základní právní předpisy upravující sociální péči:
--------------------------------------------------------------------

Z. č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů
Z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
Z. č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Občanský zákoník
Občanský soudní řád

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Jubilejní svatby

MČ Brno-Bystrc organizuje pro své občany obřady jubilejních svateb

· Zlatých – 50 let společného života
· Diamantových – 60 let společného života
· Platinových – 70 let společného života

na základě podané žádosti. Formulář žádosti je k dispozici zde, nebo na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno.

Bližší informace na tel. č. 546 125 178, 546 125 170.

Populační vývoj obyvatelstva MČ Brno-Bystrc
Demografický vývoj obyvatel městské části Brno-Bystrc pro období 2015-2035
Demografický vývoj obyvatel městské části Brno-Bystrc pro období 2015-2035 TABULKOVÁ PŘÍLOHA