Odbor sociální

Odbor sociální prostřednictvím oddělení péče o děti vykonává agendu sociálně-právní ochrany dětí.
Ve vztahu k již zletilé klientele jsou oddělením péče o dospělé vykonávány také další agendy.


vedoucí odboru - Mgr. Pavel Nemecz (I.patro, dv. č. 112), tel. 546 125 170, 739 889 177, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Agenda sociálně-právní ochrany dětí a mládeže


Oddělení péče o děti se zabývá problematikou dětí, které se ocitly v obtížné životní situaci buď v souvislosti s poruchami funkce rodiny (např. rozvod) nebo v důsledku výchovného selhání rodiče (např. týrání dítěte) či samotného dítěte (např. party, drogy).

Činnost tohoto oddělení je až na výjimky neekonomického charakteru a je řazena mezi služby sociální péče v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. Nejvýznamnějším zákonem z hlediska plnění této funkce je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podle něj vykonává toto oddělení opatrovnictví dětí ve všech případech právních úkonů, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů zákonných zástupců a dítěte, účastní se občanskoprávních sporů, kde by mohla být dotčena práva dítěte. Podílí se především na všech soudně realizovaných úpravách rodičovských práv a povinností a na trestněprávních věcech souvisejících s dětmi, a to jak v rovině trestné činnosti páchané na dětech, tak trestné činnosti dětí.

V praxi pak uvedené znamená velmi úzký a intenzívní kontakt oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) se soudy všech stupňů. Požadavky soudů také nejvíce ovlivňují rozsah činnosti OSPOD, vymezují i její obsahovou stránku. Dále pak to znamená úzkou spolupráci se školami, zdravotnickými zařízeními a jinými státními i nestátními institucemi. Pozornost je věnována i problematice zanedbávaných, zneužívaných a týraných dětí. V této souvislosti upozorňujeme, že novelou trestního zákona, který hovoří o nepřekažení trestného činu a o neoznámení trestného činu, se rozšiřuje oznamovací povinnost na každého, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že byl spáchán skutek mající charakter trestného činu týrání svěřené osoby.


Agendu tohoto oddělení vykonává:

Bc. Kateřina Šmardová (přízemí, dv. č. 010), tel. 546 125 176, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dagmar Dosedlová (přízemí, dv. č. 011), tel. 546 125 175, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kateřina Stachová, DiS (přízemí, dv. č. 013), tel. 546 125 177, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Kateřina Kouřilová Kopečná (přízemí, dv. č. 014), tel. 546 125 173, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • vyhledává děti, jejichž rodiče či jiné osoby odpovědné za jejich výchovu neplní své povinnosti a ohrožují či narušují jejich výchovu, působí k odstranění příčin a důsledků těchto nedostatků;
 • spolupracuje se soudy tak, že na jejich žádost podává zprávy o skutečnostech potřebných pro rozhodnutí o výkonu rodičovské zodpovědnosti;
 • zastupuje nezletilé děti a chrání jejich zájmy ve věcech opatrovnických, účastní se soudních jednání;
 • připravuje a zpracovává podklady pro soudní rozhodnutí o okamžitém umístění dětí do náhradní výchovy, zajišťuje předběžné umístění dětí do ústavních zařízení;
 • podává návrhy na nařízení nebo zrušení ústavní výchovy a další výchovná opatření, návrhy na úpravu práv a povinností rodičů k dětem;
 • vykonává soudně stanovený dohled nad výchovou nezletilých dětí

Bc. Andrea Janáčková, DiS (přízemí, dv. č. 012), tel. 546 125 174, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • vykonává funkci kurátora mládeže;
 • účastní se trestního řízení proti mladistvým, zajišťuje sociální výchovu a péči o těžce vychovatelné mladistvé;
 • pečuje o to, aby děti, které byly propuštěny z ústavní nebo ochranné výchovy nebo mladiství z výkonu trestu odnětí svobody byli přijati do škol, učebních nebo pracovních poměrů, sleduje jejich výchovné a rodinné poměry;
 • podává návrhy na nařízení nebo zrušení ústavní výchovy a další výchovná opatření, návrhy na úpravu práv a povinností rodičů k dětem;
 • vyhledává děti, jejichž rodiče či jiné osoby odpovědné za jejich výchovu neplní své povinnosti a ohrožují či narušují jejich výchovu, působí k odstranění příčin a důsledků těchto nedostatků;
 • připravuje a zpracovává podklady pro soudní rozhodnutí o okamžitém umístění dětí do náhradní výchovy, zajišťuje předběžné umístění dětí do ústavních zařízení;
 • vykonává soudně stanovený dohled nad výchovou nezletilých dětí, zastupuje a hájí jejich zájmy ve věcech opatrovnických


Vybraná kritéria standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí pro výkon agendy sociálně-právní ochrany (dále „SPO")


Místní a časová dostupnost

1a
Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu.

 • správním obvodem je městská část Brno-Bystrc (dále „MČ")
 • SPO je rovnoměrně zajišťována v celé MČ
 • SPO poskytují pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále „OSPOD") ÚMČ Brno-Bystrc
 • SPO je poskytována ohroženým dětem, mladistvím a jejich rodinám
 • včasnost poskytování SPO je zajištěna za využití městské hromadné dopravy a služebního vozidla
 • pracoviště OSPOD má správní obvod rozčleněn podle ulic
 • kde a na koho se lze obracet – OSPOD sídlí na adrese Úřadu městské části Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno; bezbariérový vstup do budovy úřadu; pracovníky OSPOD lze osobně kontaktovat v přízemí úřadu a v 1. patře (možnost využití výtahu) vedoucího sociálního odboru; dle svého bydliště klient vyhledá příslušného pracovníka - seznam ulic se jménem pracovníka uveden na informačních tabulích kanceláří; nepřítomnost pracovníka s případným zástupem je vyznačena rovněž na informační tabuli kanceláře

1b
Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu SPO poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména dětí (dále jen „cílová skupina"). Osobní výkon SPO je zajištěn každý pracovní den a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost.

 • SPO je poskytována v pracovních dnech od pondělí do pátku
 • pracovníci OSPOD vykonávají SPO v pružné pracovní době
 • přítomnost pracovníků OSPOD na pracovišti
 • pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00 hod.
 • úterý, čtvrtek, pátek od 9:30 hod. do 14:30 hod.
 • mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je SPO poskytována v rámci města Brna jedním pohotovostním pracovníkem
 • koordinátorem pohotovostí je Magistrát města Brna, Odbor sociální péče

Prostředí a podmínky
2a

Výkon SPO je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. OSPOD zajistí takové prostory pro výkon SPO, které představují odpovídající zázemí pro výkon SPO a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním SPO.
 • každý pracovník OSPOD má k dispozici vlastní kancelář, čímž je zajištěno soukromí a důvěrnost jednání pro klienta
Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
3b
OSPOD má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytování SPO, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné.


Orgán sociálně-právní ochrany dětí – OSPOD

MČ Brno-Bystrc

Jak Vám můžeme pomoci

radnice

Na orgánu sociálně-právní ochrany dětí pracují sociální pracovníci a kurátoři mládeže, kteří mají na starosti děti a jejich rodiny. Někdy se setkáte s tím, že se této instituci říká OSPOD.
OSPOD chrání práva dětí a sleduje jejich zdravý vývoj. Dohlíží, aby děti byly v bezpečí.
OSPOD v městské části Brno-Bystrc sídlí na adrese nám. 28. dubna 60, Brno-Bystrc (budova na vedlejší fotografii stojící vedle bystrckého kostela).


Sociální pracovníky OSPOD lze navštívit osobně v přízemí úřadu.
dv. č. 010 - Bc. Kateřina Šmardová, tel. 546 125 176, deti1©bystrc.cz
dv. č. 011 - Dagmar Dosedlová, tel. 546 125 175, deti2©bystrc.cz
dv. č. 012 - Bc. Andrea Janáčková, DiS., (kurátorka mládeže), tel. 546 125 174, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
dv. č. 013 - Kateřina Stachová, DiS., tel. 546 125 177, deti4©bystrc.cz
dv. č. 014 – Mgr. Kateřina Kouřilová Kopečná, tel. 546 125 173, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

OSPOD pomáhá a poradí rodičům:
 • s výchovou dítěte
 • s péčí o dítě
 • s péčí o domácnost
 • s bydlením a jak vyjít s penězi
 • se školou dítěte
 • při řešení rodinných problémů
 • při rozchodu nebo rozvodu s partneremskolaprachykaferiflefamilie
monolog

Kurátor pro mládež pomůže vašemu dítěti pokud:
 • má problémy s chováním
 • nechodí do školy
 • pije alkohol nebo užívá drogy
 • páchá trestnou činnost
 • má problémy se šikanou

dialog
OSPOD chrání práva a zájmy dítěte:

 • OSPOD k vám může přijít na návštěvu a přesvědčit se, jak se o dítě staráte
 • pokud jsou v rodině rozpory, OSPOD chrání zájem dítěte
 • OSPOD zjišťuje informace o dítěti a rodině a společně s vámi naplánuje, jak dítěti a vaší rodině dál pomáhat
 • pokud je dítě týrané, zanedbávané nebo rodiče nezvládají jeho výchovu, OSPOD může dát návrh soudu k odebrání dítěte
 • pravidelně navštěvuje děti, které žijí mimo rodinu (pěstounská péče, ústavní výchova)


4c
OSPOD má zpracována oprávnění a povinnosti k pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

PRACOVNÍ PROFIL PRACOVNÍKA OSPOD
Název pracovního místa: výkon sociálních agend v péči o rodinu a děti
Výše úvazku podílejícího se na výkonu sociálně-právní ochrany dětí: 1,0
Zařazení do organizační struktury úřadu
Úřad: ÚMČ Brno-Bystrc
Odbor: sociální
Oddělení: péče o děti
Funkce je přímo podřízena: vedoucímu sociálního odboru
Kvalifikační předpoklady
Vzdělání: vyšší odborné nebo vysokoškolské se zaměřením na sociální oblast dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
Další požadavky: zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany
dětí (povinnost složit do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru)
Další předpoklady: splnění podmínky pro vznik pracovního poměru úředníka dle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
Další požadavky:
- velmi dobrá znalost práce na PC – MS Office (Word, Excel, Outlook)
- dobré komunikační schopnosti
- pozitivní vztah k sociální práci
- samostatnost, schopnost týmové práce, spolehlivost, časová flexibilita
- ochota k celoživotnímu vzdělávání
- odolnost vůči psychosociálnímu zatížení
Popis pracovních činností a kompetencí
Obecný výkon sociálně-právní ochrany dětí dle zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Provádění šetření týkajících se dítěte a jeho rodiny:
- provádění šetření v rodině § 52, odst.1
- provádění šetření v místě bydliště dítěte § 52, odst.1
- provádění šetření ve škole a školských zařízeních § 52, odst.1
- provádět šetření v zařízeních poskytovatele zdravotních služeb § 52, odst.1
- provádění šetření v zaměstnání dítěte § 52, odst.1
- provádění šetření v jiném prostředí § 52, odst.1

Přijímání oznámení o ohrožených dětech:
- přijímání oznámení o dětech, které jsou předmětem SPO § 10, odst. 4
- přijímání oznámení o dítěti, jehož se chce matka vzdát po narození § 10a, odst.1
- přijímání oznámení o převzetí dítěte do péče §10a, odst.2
- přijímání oznámení občanů o porušení rodičovské odpovědnosti § 7
- přijímání žádosti dítěte o pomoc při ochraně jeho práv § 8, odst.1
- přijímání žádostí rodičů o pomoc při výkonu rodičovské odpovědnosti § 9
- přijímání oznámení rodičům o tom, že dítě bylo předáno budoucímu osvojiteli § 10, odst.4

Pořizování obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů:
- pořizování obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů § 52, odst. 2

Zajišťování práv dětí (opatrovnictví, jednání, spolupráce):
- realizace práva dítěte vyjádřit svůj názor, být slyšeno a obdržet informaci § 8, odst. 2-3
- výkon funkce opatrovníka a účast na jednání soudu § 17, a)
- výkon funkce poručníka a činění neodkladných úkonů v zájmu dítěte v době do ustanovení poručníka § 17,a), b)
- jednání a spolupráce s rodiči § 53, odst.2
- jednání a spolupráce s jinými osobami odpovědnými za výchovu § 53, odst.3
- zajišťování součinnosti při výkonu rozhodnutí o výchově, účast při výkonu soudních rozhodnutí § 14, odst.7-10
- sledování nepříznivých jevů, omezování jejich působení - §10, odst.3 a,b
- vypracovává formulář hodnocení situace dítěte, který pravidelně aktualizuje, zpracovává individuální plán ochrany dítěte, který pravidelně vyhodnocuje § 10, odst.3 c,d
- pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí § 10, odst.3e
- poskytnutí neodkladné pomoci dítěte bez odpovídající péče, posuzování situace dítěte bez péče § 15, odst.1, 2

Podávání návrhů a podnětů soudu:
- podávání návrhu soudu § 14, odst.1,4 s náležitostmi dle § 14, odst. 2,3
- podávání návrhů soudu § 14, odst. 5
- podávání návrhu na předběžné opatření § 16
- činit nezbytná opatření k ochraně života a zdraví § 37, odst. 2,3
- podávání návrhu soudu na výkon rozhodnutí § 28
- poskytování pomoci při podávání návrhu soudu v rámci poradenské činnosti § 11, odst.1e

Poradenství a odborná pomoc:
- pomoc při řešení výchovných nebo jiných problémů § 11, odst.1a
- poskytování/zprostředkování poradenství rodičům § 11, odst.1b
- poskytování pomoci při vymáhání výživného pro dítě § 11, odst.1e
- odborná pomoc dítěti či rodiči při výkonu rozhodnutí § 14, odst. 8, 9
- odborná pomoc osobě, které bylo dítě předáno do péče § 16a, odst. 2
- činit opatření směřující k ochraně dítěte § 16a, odst. 1

Vedení a správa spisové dokumentace:
- vedení spisové dokumentace o dětech § 55, odst.1-4
- vedení rejstříků dle Směrnice MPSV ČR č.j.: 2013/26780-21 ze dne 19.9.2013 s účinností od 1.1. 2014 k vedení spisové dokumentace
- vyřazování spisů v souladu se směrnicí MPSV ČR č.j.: 2013/26780-21 a zákonem o archivaci

Poskytování zpráv a sdílení informací:
- sdílení informací z evidence a spis. dokumentace § 51, odst.1
- poskytování zpráv soudu na vyžádání § 51, odst. 4a
- poskytování zpráv st. zastupitelství na vyžádání § 51, odst. 4b
- poskytování statistických informací a spisové dokumentace KÚ a MPSV § 51, odst. 4c
- poskytování informací pověřeným osobám § 51, odst. 4d
- poskytování informací na žádost oprávněným orgánům § 51, odst. 5a 1-9
- poskytování informací orgánům činným v tr. řízení § 51, odst. 5b,c
- poskytování dožádaných informací Veřejnému ochránci práv § 51, 5e
- poskytování informací na základě výzvy od povinných orgánů § 53, odst.1
- zajištění stanoviska pro účely vydání pověření k výkonu SPO § 49, odst.3
- vydávání potvrzení pro účely nároku na výživné z/do ciziny § 35a

Výkon dožádání:
- převzetí zastupování dítěte na základě dožádání jiného OSPOD § 62, odst.1, 2, 5
- provádění šetření na základě dožádání § 62, odst.3
- zajištění pomoci zprostředkování poradenského zařízení § 62, odst. 4

Výchovná opatření, ústavní péče a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost:
- poskytování pomoci při překonávání nepříznivých soc. podmínek a výchovných vlivů § 31, odst. 1
- zajišťování výkonu sociální kurately § 31, odst. 2 a §32, odst. 4
- zaměřuje svoji činnost a působení na děti § 32, odst. 1-3
- zajišťování spolupráce s věznicemi § 34, odst. 1-4
- zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu § 36, odst.2-3
- ukládání pokuty při nesplnění povinnosti § 59a, odst. 1b

Výchovná opatření:
- rozhoduje o uložení výchovných opatřeních § 13, odst. 1 a,b,c
- rozhoduje o povinnosti využít odbornou poradenskou pomoc § 13, odst. 1 d

Práce s dětmi v ústavní péči a s jejich rodinami:
- organizace a asistence u předání dítěte rodiči do ústavní péče § 28
- pomoc rodičům po umístění dítěte do ústavní výchovy §12, odst. 2
- pomoc dítěti ve spolupráci s ústavním zařízením při zajištění bydlení a práce § 33 zák. č.109/2002 Sb. v platném znění
- vydávání písemného souhlasu s pobytem dítěte mimo ústav § 30, odst. 1
- sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy §29, 1-5

Spolupráce s ústavem, sdílení informací:
- žádat informace od ústavu § 24, odst. 1h zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění
- přijímání informací o nadcházejícím propuštění dítěte §24, 1j zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění, § 29, odst. 6f
- přijímání informací o útěku dítěte z ústavu § 29, odst. 6g
- přijímání oznámení DÚ o přijetí, umístění nebo přemístění dítěte § 5 odst. 10 zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění
- zajištění dokumentů a zpracování osobních listů pro potřeby diagnostického ústavu § 5 odst. 5 zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění
- oznamování zřizovateli zařízení/soudu porušení povinností zařízením § 29, odst. 4
- projednávání postupů při změně ústavní výchovy § 24, odst. 1f zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění
- projednávání prodloužení ústavní výchovy § 24, 1g zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění
- vyjádření k umístění dítěte do zařízení v územním obvodu jiného DgÚ § 5 odst. 7 zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění

Výkon SPO v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc:
- přijímání informací o dětech umístěných do ZDVOP § 42
- podávání žádosti o umístění dítěte v ZDVOP §42, odst. 2b
- návštěvy dítěte v ZDVOP §42, odst. 7
- povolování návštěv dítěte mimo ZDVOP § 42, odst. 7 b
- vydávání vyjádření o důvodnosti umístění dítěte v ZDVOP § 42 g odst.1

Ostatní:
- držení pohotovostí v rámci systému vyrozumění a úkony dle Metodického pokynu MPSV ze dne 2.11. 1995 (ve znění z 15. 3. 2007) k postupu obecních úřadů, dle rozpisu stanovený Magistrátem města Brna.

Pracovní pravomoci:
- řídí se obecně závaznými právními předpisy, které se vztahují k jím vykonávané práci
- řídí se pracovním řádem a ostatními vnitřními předpisy
- řídí se předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy požární ochrany
- řídí se pokyny nadřízených zaměstnanců


PRACOVNÍ PROFIL KURÁTORA PRO MLÁDEŽ
Název pracovního místa: výkon sociálních agend v péči o rodinu a děti
Výše úvazku podílejícího se na výkonu sociálně-právní ochrany dětí: 1,0
Zařazení do organizační struktury úřadu
Úřad: ÚMČ Brno-Bystrc
Odbor: sociální
Oddělení: péče o děti
Funkce je přímo podřízena: vedoucímu sociálního odboru
Kvalifikační předpoklady
Vzdělání: vyšší odborné nebo vysokoškolské se zaměřením na sociální oblast dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
Další požadavky: zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany
dětí (povinnost složit do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru)
Další předpoklady: splnění podmínky pro vznik pracovního poměru úředníka dle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
Další požadavky:
- velmi dobrá znalost práce na PC – MS Office (Word, Excel, Outlook)
- dobré komunikační schopnosti
- pozitivní vztah k sociální práci
- samostatnost, schopnost týmové práce, spolehlivost, časová flexibilita
- ochota k celoživotnímu vzdělávání
- odolnost vůči psychosociálnímu zatížení
Popis pracovních činností a kompetencí
Obecný výkon sociálně-právní ochrany dětí dle zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Provádění šetření týkajících se dítěte a jeho rodiny:
- provádění šetření v rodině § 52, odst.1
- provádění šetření v místě bydliště dítěte § 52, odst.1
- provádění šetření ve škole a školských zařízeních § 52, odst.1
- provádět šetření v zařízeních poskytovatele zdravotních služeb § 52, odst.1
- provádění šetření v zaměstnání dítěte § 52, odst.1
- provádění šetření v jiném prostředí § 52, odst.1

Přijímání oznámení o ohrožených dětech:
- přijímání oznámení o dětech, které jsou předmětem SPO § 10, odst. 4
- přijímání oznámení o dítěti, jehož se chce matka vzdát po narození § 10a, odst.1
- přijímání oznámení o převzetí dítěte do péče §10a, odst.2
- přijímání oznámení občanů o porušení rodičovské odpovědnosti § 7
- přijímání žádosti dítěte o pomoc při ochraně jeho práv § 8, odst.1
- přijímání žádostí rodičů o pomoc při výkonu rodičovské odpovědnosti § 9
- přijímání oznámení rodičům o tom, že dítě bylo předáno budoucímu osvojiteli § 10, odst.4

Pořizování obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů:
- pořizování obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů § 52, odst. 2

Zajišťování práv dětí (opatrovnictví, jednání, spolupráce):
- realizace práva dítěte vyjádřit svůj názor, být slyšeno a obdržet informaci § 8, odst. 2-3
- výkon funkce opatrovníka a účast na jednání soudu § 17, a)
- výkon funkce poručníka a činění neodkladných úkonů v zájmu dítěte v době do ustanovení poručníka § 17,a), b)
- jednání a spolupráce s rodiči § 53, odst.2
- jednání a spolupráce s jinými osobami odpovědnými za výchovu § 53, odst.3
- zajišťování součinnosti při výkonu rozhodnutí o výchově, účast při výkonu soudních rozhodnutí § 14, odst.7-10
- sledování nepříznivých jevů, omezování jejich působení - §10, odst.3 a,b
- vypracovává formulář hodnocení situace dítěte, který pravidelně aktualizuje, zpracovává individuální plán ochrany dítěte, který pravidelně vyhodnocuje § 10, odst.3 c,d
- pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí § 10, odst.3e
- poskytnutí neodkladné pomoci dítěte bez odpovídající péče, posuzování situace dítěte bez péče § 15, odst.1, 2
- vykonává činnost kurátora pro mládež
- účastní se trestního a přestupkového řízení vedeného proti mladistvému

Podávání návrhů a podnětů soudu:
- podávání návrhu soudu § 14, odst.1,4 s náležitostmi dle § 14, odst. 2,3
- podávání návrhů soudu § 14, odst. 5
- podávání návrhu na předběžné opatření § 16
- činit nezbytná opatření k ochraně života a zdraví § 37, odst. 2,3
- podávání návrhu soudu na výkon rozhodnutí § 28
- poskytování pomoci při podávání návrhu soudu v rámci poradenské činnosti § 11, odst.1e

Poradenství a odborná pomoc:
- pomoc při řešení výchovných nebo jiných problémů § 11, odst.1a
- poskytování/zprostředkování poradenství rodičům § 11, odst.1b
- poskytování pomoci při vymáhání výživného pro dítě § 11, odst.1e
- odborná pomoc dítěti či rodiči při výkonu rozhodnutí § 14, odst. 8, 9
- odborná pomoc osobě, které bylo dítě předáno do péče § 16a, odst. 2
- činit opatření směřující k ochraně dítěte § 16a, odst. 1

Vedení a správa spisové dokumentace:
- vedení spisové dokumentace o dětech § 55, odst.1-4
- vedení rejstříků dle Směrnice MPSV ČR č.j.: 2013/26780-21 ze dne 19.9.2013 s účinností od 1.1. 2014 k vedení spisové dokumentace
- vyřazování spisů v souladu se směrnicí MPSV ČR č.j.: 2013/26780-21 a zákonem o archivaci

Poskytování zpráv a sdílení informací:
- sdílení informací z evidence a spis. dokumentace § 51, odst.1
- poskytování zpráv soudu na vyžádání § 51, odst. 4a
- poskytování zpráv st. zastupitelství na vyžádání § 51, odst. 4b
- poskytování statistických informací a spisové dokumentace KÚ a MPSV § 51, odst. 4c
- poskytování informací pověřeným osobám § 51, odst. 4d
- poskytování informací na žádost oprávněným orgánům § 51, odst. 5a 1-9
- poskytování informací orgánům činným v tr. řízení § 51, odst. 5b,c
- poskytování dožádaných informací Veřejnému ochránci práv § 51, 5e
- poskytování informací na základě výzvy od povinných orgánů § 53, odst.1
- zajištění stanoviska pro účely vydání pověření k výkonu SPO § 49, odst.3
- vydávání potvrzení pro účely nároku na výživné z/do ciziny § 35a

Výkon dožádání:
- převzetí zastupování dítěte na základě dožádání jiného OSPOD § 62, odst.1, 2, 5
- provádění šetření na základě dožádání § 62, odst.3
- zajištění pomoci zprostředkování poradenského zařízení § 62, odst. 4

Výchovná opatření, ústavní péče a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost:
- poskytování pomoci při překonávání nepříznivých soc. podmínek a výchovných vlivů § 31, odst. 1
- zajišťování výkonu sociální kurately § 31, odst. 2 a §32, odst. 4
- zaměřuje svoji činnost a působení na děti § 32, odst. 1-3
- zajišťování spolupráce s věznicemi § 34, odst. 1-4
- zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu § 36, odst.2-3
- ukládání pokuty při nesplnění povinnosti § 59a, odst. 1b

Výchovná opatření:
- rozhoduje o uložení výchovných opatřeních § 13, odst. 1 a,b,c
- rozhoduje o povinnosti využít odbornou poradenskou pomoc § 13, odst. 1 d

Práce s dětmi v ústavní péči a s jejich rodinami:
- organizace a asistence u předání dítěte rodiči do ústavní péče § 28
- pomoc rodičům po umístění dítěte do ústavní výchovy §12, odst. 2
- pomoc dítěti ve spolupráci s ústavním zařízením při zajištění bydlení a práce § 33 zák. č.109/2002 Sb. v platném znění
- vydávání písemného souhlasu s pobytem dítěte mimo ústav § 30, odst. 1
- sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy §29, 1-5

Spolupráce s ústavem, sdílení informací:
- žádat informace od ústavu § 24, odst. 1h zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění
- přijímání informací o nadcházejícím propuštění dítěte §24, 1j zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění, § 29, odst. 6f
- přijímání informací o útěku dítěte z ústavu § 29, odst. 6g
- přijímání oznámení DÚ o přijetí, umístění nebo přemístění dítěte § 5 odst. 10 zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění
- zajištění dokumentů a zpracování osobních listů pro potřeby diagnostického ústavu § 5 odst. 5 zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění
- oznamování zřizovateli zařízení/soudu porušení povinností zařízením § 29, odst. 4
- projednávání postupů při změně ústavní výchovy § 24, odst. 1f zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění
- projednávání prodloužení ústavní výchovy § 24, 1g zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění
- vyjádření k umístění dítěte do zařízení v územním obvodu jiného DgÚ § 5 odst. 7 zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění

Výkon SPO v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc:
- přijímání informací o dětech umístěných do ZDVOP § 42
- podávání žádosti o umístění dítěte v ZDVOP §42, odst. 2b
- návštěvy dítěte v ZDVOP §42, odst. 7
- povolování návštěv dítěte mimo ZDVOP § 42, odst. 7 b
- vydávání vyjádření o důvodnosti umístění dítěte v ZDVOP § 42 g odst.1

Ostatní:
- držení pohotovostí v rámci systému vyrozumění a úkony dle Metodického pokynu MPSV ze dne 2.11. 1995 (ve znění z 15. 3. 2007) k postupu obecních úřadů, dle rozpisu stanovený Magistrátem města Brna.

Pracovní pravomoci:
- řídí se obecně závaznými právními předpisy, které se vztahují k jím vykonávané práci
- řídí se pracovním řádem a ostatními vnitřními předpisy
- řídí se předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy požární ochrany
- řídí se pokyny nadřízených zaměstnancůVyřizování a podávání stížností

13b
Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám.


Agenda péče o dospělé

Mgr. Nataša Hubatková (I.patro, dv. č. 111), tel. 546 125 178, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • zpracovává návrh rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení; dohlíží, jak zvláštní příjemce plní své povinnosti,
 • vykonává funkci opatrovníka osob omezených ve svéprávnosti,
 • organizuje blahopřání jubilantům
 • v rámci péče o seniory a osoby zdravotně postižené zastupuje klienta, který není schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby


Základní právní předpisy upravující sociálně-právní ochranu dětí a mládeže:
--------------------------------------------------------------------------------------------

 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
 • zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
 • Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb.
 • úst. zák. č. 23/1991 Sb., Listina základních práv a svobod


Základní právní předpisy upravující sociální péči:
------------------------------------------------------------

 • zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
 • zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

webové stránky MČ Brno-Bystrc: www.bystrc.cz - úřad - potřebuji si vyřídit - odbor sociální -sociálně-právní ochrana dítěte, více o odboru

informační tabule umístěná v přízemí ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno, odbor sociální, naproti kanceláře č. 010