Odbor pečovatelské služby ÚMČ Brno-Bystrc


Korespondenční adresa :
Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc
Odbor pečovatelské služby
nám. 28.dubna 60
635 00 Brno
Sídlo pečovatelské služby:
Ul. Vondrákova 7/9
Dům s pečovatelskou službou ( dále jen DPS)
635 00 BrnoOdbor pečovatelské služby ÚMČ Brno–Bystrc (dále OPS) prostřednictvím svých terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb pomáháuživatelům setrvávat v přirozeném sociálním prostředí i v nepříznivých životních situacích, a tak podporuje přirozené vazby na rodinu, přátele a je nápomocna v udržování dalších sociálních vazeb, na které jsou uživatelé zvyklí.

Péče je poskytována kvalifikovaným personálem. Uživatelům je nabízen takový rozsah podpory, který v maximální možné míře zachovává a rozvíjí jejich schopnosti a snižuje závislost na poskytované službě. Důležitým partnerem pro pracovníky OPS jsou členové rodiny uživatele, jako důležitý zdroj informací pro zkvalitnění péče.
Cílem pracovníků odboru pečovatelské služby ( OPS) je zajistit dostatečně kvalitní sociální služby v městské části Bystrc a Kníničky , a to pečovatelskou službu, služby v centru denních služeb a odlehčovací služby. V případě odlehčovacích služeb, také pro uživatele z dalších městských částí města Brna.
 
Charakteristika služeb a zařízení

Pečovatelská službaZákladní prohlášení - veřejný závazek (48 kB)

Poslání pečovatelské služby

Pečovatelská služba se snaží prostřednictvím svých služeb umožnit lidem se sníženou mírou soběstačnosti (seniorům, zdravotně postiženým, rodinám s postiženými dětmi) setrvávat ve svých domovech i v nepříznivých sociálních situacích a podporuje tak uživatele v zachování vazeb na své přirozené prostředí, sousedy, přátele aj.

Péče je poskytována kvalifikovaným personálem. Uživatelům je nabízen takový rozsah podpory, který v maximální možné míře zachovává a rozvíjí jejich schopnosti a snižuje závislost na poskytované službě. Důležitým partnerem pro pracovníky OPS jsou členové rodiny uživatele, jako důležitý zdroj informací pro zkvalitnění péče.

1. Pečovatelská služba je určena pro :
- seniory, kteří dosáhli důchodového věku
- občany, kteří z důvodu svého zdravotního stavu nebo částečné ztráty soběstačnosti, potřebují pomoc a podporu jiné osoby
- rodiny s dětmi , jejichž situace vyžaduje pomoc třetí osoby
- občany, kteří bydlí v MČ Bystrc, Kníničky a splňují výše uvedené podmínky

2. Služba není určena pro občany:
- kteří nebydlí v MČ Bystrc, nebo Kníničky
- trpící akutní infekční chorobou
- jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci v nemocničním zařízení

charakteristika a poskytované služby

1. terénní
Služba je poskytována uživatelům v jejich domácnosti a obsahuje tyto základní činnosti :
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při prostorové orientaci
• pomoc při přesunu invalidní vozík - lůžko
• pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• koupel
• mytí hlavy, stříhání nehtů,vysoušení vlasů
• holení
• péče o inkontinentní klienty – výměna inkon.pomůcek
• poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy – dovoz obědů
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• nákupy
• nákupy autem
• pochůzky
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• praní a žehlení prádla aj. ( viz.ceník)

Mimo základní úkony ještě poskytujeme fakultativní činnosti :
• dohled nad dospělou osobou
• doprovod na vycházky

2. ambulantní
Služba je poskytována ve středisku osobní hygieny, a jedná se o koupel ve vaně nebo sprchování s asistencí našeho pracovníka .

Poskytování pečovatelské služby je prováděno na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služeb sociální péče.

1. Podmínky pro uzavření Smlouvy o poskytování služeb sociální péče
• podání žádosti o poskytnutí pečovatelské služby
• žádost za klienta může podat i druhá osoba, ale klient vždy musí tuto žádost podepsat
• tiskopisy žádostí obdrží žadatelé na pracovišti pečovatelské služby na ulici Vondrákova 7/9 (dům s pečovatelskou službou), nebo na webových stránkách ÚMČ Brno-Bystrc
• vyplněné žádosti se podávají prostřednictvím pověřených pracovníků pečovatelské služby ( okrskové sestry nebo vedoucí odboru pečovatelské služby )
• rozsah a způsob poskytování pečovatelské služby je prováděn na základě dohody vyplývající ze sociálního šetření v domácnosti žadatele, kterého je vždy přítomen klient ( právní zástupce klienta), pověřený pracovník poskytovatele, případně zástupce rodiny klienta.

2. Žadatel musí naplňovat podmínky cílové skupiny viz.bod.1

3. Platby se řídí ceníkem , který schválila Rada MČ a je přílohou Smlouvy o poskytování služby. Platí se hotově nebo po domluvě převodem vždy po ukončení a vyúčtování daného měsíce.

Pečovatelská služba  se snaží prostřednictvím svých služeb umožnit  lidem se sníženou mírou soběstačnosti (seniorům, zdravotně postiženým, rodinám s postiženými dětmi) setrvávat ve svých domovech i v nepříznivých sociálních situacích a podporuje tak uživatele v zachování vazeb na své přirozené prostředí, sousedy, přátele aj.

Dokumenty ke stažení:
Žádost o poskytnutí (48kb)
Ceník pečovatelských služeb (28 kB)
Ceník za půjčování kompenzačních pomůcek  (35 kB)
Ceník služeb nadstandard (35 kB)
Informace (25 kB)
Informace k dovozu obědů (24 kB)
Podávání stížností (32 kB)

Odlehčovací služby


 
Základní prohlášení - veřejný závazek (48 kB)

Poslání odlehčovací služby

Odlehčovací služby – přechodný pobyt poskytují služby seniorům a zdravotně postiženým občanům, a to z celého území města Brna, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu a nejsou schopni se samostatně o sebe postarat v přirozeném prostředí ( domácnosti). Jedná se o pobytovou formu na přechodnou dobu, maximálně tří měsíců. Cílem služby je pomoci pečujícím osobám k vlastní relaxaci.

Charakteristika

Jedná se o pobytovou službu, kterou poskytujeme v domě s pečovatelskou službou Vondrákova 7/9. V tomto zařízení je uživatelům zajištěno ubytování, strava a celodenní sociální péče poskytovaná týmem profesionálních pracovníků, kteří se snaží pro uživatele vytvořit pocit domácího prostředí tak, aby se po dobu pobytu v zařízení cítili příjemně. Pracovníci respektují individuelní potřeby, návyky a osobní přání uživatelů. Uživatelé jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích, které mají samostatné sociální zařízení. Sociální péče je poskytována dle stupně soběstačnosti uživatele. Kapacita zařízení je deset lůžek.

Služba je určena pro :
- Seniory, kteří dosáhli důchodového věku
- Občany, kteří z důvodu svého zdravotního stavu nebo částečné ztráty soběstačnosti, potřebují pomoc a podporu druhé osoby

Služba není určena pro občany:
- plně imobilní
- závislé na alkoholu a jiných návykových látkách
- se závažnou duševní poruchou, která se projevuje agresivním způsobem chování, a to v míře narušující kolektivní soužití
- v pokročilém stádiu Aizheimerovy choroby ( s poruchou přijímání stravy, absence komunikace, imobilní ..)
- kteří nemají trvalé bydliště v městě Brně, případně nebydlí u příbuzných v Brně
- trpící infekční chorobou
- kteří vyžadují hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení

Délka poskytování služby:
• na přechodnou dobu, a to dle individuelních potřeb žadatele
• nejdéle po dobu tří měsíců

Způsob podávání informací :
• telefonicky ( viz.výše)
• při osobní návštěvě
• na webových stránkách

 Jak postupovat,abych tuto službu mohl/a využít ?

Umístění je možné na základě podání žádosti a následného místního sociálního šetření.
Způsob získání žádosti :
• osobně na výše uvedené adrese sídla odlehčovacích služeb
• na internetových stránkách ÚMČ Brno –Bystrc - www.bystrc.cz
• poštou na adresu žadatele ( např. po telefonním vyžádání)
Způsob podávání žádosti :
• žadatel nebo zákonný zástupce musí podat písemnou žádost na podatelnu ÚMČ
• žádost na podatelnu lze podat prostřednictvím koordinátorky odlehčovacích služeb, která okamžitě (ještě v den, kdy jí byla žadatelem předána) ji postupuje na podatelnu ÚMČ

Pokud žadateli nemůže být vyhověno z důvodu obsazeného termínu, o který žádá je žadateli :
• nabídnut náhradní termín
• je zařazen jako náhradník na termín, který žádal
• je žadateli nabídnut seznam podobných zařízení ( s adresami a telefonními čísly)

Na základě splněných podmínek je žadatel zařazen do pořadníku, rozhodující je:
• podací číslo žádosti

Z pořadníku je žadatel vyloučen :
• na vlastní žádost
• z důvodu jeho nepříznivého zdravotního stavu, před přijetím ( plná imobilita, inf.onemocnění)
• před nástupem se změnila sociální situace žadatele ( např. je přijat do jiného zařízení – domov pro seniory)

O nevyhovění je žadatel vyrozuměn při ústním jednání , nebo pokud o to žadatel požádá, také písemnou formou, a to s udáním důvodů.

Před přijetím je nutné doložit

• vyjádření ošetřujícího nebo odborného lékaře o tom, že žadatel nejeví známky infekčního onemocnění ( nebo přímo potvrzení o tom, že se nesetkal v poslední době s infekční chorobou)
• pokud žadatel nastupuje do OS přímo ze zdravotnického zařízení,provádíme šetření přímo ve zdravotnickém zařízení, kde je hospitalizován
• průkaz zdravotní pojišťovny
• doporučení ošetřujícího lékaře nebo lékařskou zprávu z nemocnice nebo LDN
• rozhodnutí o příspěvku na péči

Služba se poskytuje na základě uzavřené smlouvy ( dle občanského zákoníku), jehož přílohu tvoří ceník.

Platba se skládá s ceny za:
• ubytování ( 60Kč/den) , včetně praní prádla
• celodenní stravu ( 140Kč/den)
• poskytnutou péči – je odvislá od potřeb a soběstačnosti klienta ( viz.ceník)

Služby, které lze požadovat :
- celodenní pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při oblékání
- pomoc při prostorové orientaci
- pomoc při základní péči o nohy a vlasy
- aj. viz.ceník

Každý uživatel odlehčovacích služeb může využívat aktivit pořádaných v denním centru, nebo využívat možnosti chodit na procházky do blízkého okolí s doprovodem našeho pracovníka.

Nadstandardní úkony, které si uživatel hradí mimo výše popsané jsou:
- pedikúra
- stříhání vlasů a úprava účesu

Dokumenty ke stažení:
Žádost o přijetí (31 kB)
Ceník odlehčovacích služeb (25 kB)
Ceník služeb nadstandard (35 kB)
Podrobnější informace (71 kB)
Informace před nástupem (56 kB)
Podávání stížností (32 kB)


Kontaktní pracovníci :
Vedoucí odboru : Mgr.Vlasta Matulíková, tel.: 546 125 210
Mobil : 775 382 975
E – mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Koordinátorky : tel. 546 215 584
Marie Ondráčková : mobil 737 120 968
Marie Provazníková : mobil 778 429 658
Ivana Menšíková, DiS. : mobil 778 726 938
Mgr. Viktor Pařízek : tel. 539 013 037

Korespondenční adresa :
Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc
Odbor pečovatelské služby
nám. 28.dubna 60
635 00 Brno

Sídlo pečovatelské služby ( kde nás najdete ) :
Ul. Vondrákova 7/9
Dům s pečovatelskou službou ( dále jen DPS)
635 00 Brno