Odbor finanční

Vedoucí odboru

Ing.Luděk Štarha kancelář č. 215; tel.: 546 125 120 ; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • spolupracuje s orgány samosprávy při sestavování a schvalování rozpočtu městské části, zabezpečuje zveřejnění návrhu
 • sleduje naplňování příjmů a čerpání výdajů v rozpočtu, navrhuje a připravuje jeho změny v průběhu roku
 • provádí vyúčtování hospodaření za kalendářní rok a zabezpečuje jeho zveřejnění
 • sestavuje finanční vypořádání
 • sleduje poskytování dotací a účelově vázaných finančních prostředků
 • rozhoduje o povolení tombol, loterií a povoluje provoz výherních hracích přístrojů v provozovnách a hernách
 • zabezpečuje správu místních poplatků ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za provozovaný VHP
 • zabezpečuje společně s příslušnými pracovníky kontrolní činnost v oblastech spadajících do náplně činnosti odboru
 • zabezpečuje jednání s finančními úřady, ministerstvy a bankami v souvislosti s náplní odboru
 • předkládá návrhy vnitroúřadových předpisů z oblasti účetnictví, personalistiky a odměňování zaměstnanců, funkcionářů a občanů
 • zastřešuje ostatní činnosti vykonávané finančním odborem (PaM, personalistika, mzdové účetnictví, finanční účetnictví, výkaznictví, místní poplatky, herní prostor, hazardní hry, ...)

Rozpočet

Hana Racková kancelář č. 221; tel.: 546 125 124 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • samostatně zpracovává oblast příjmů, sleduje veškeré příjmy MČ dle jednotlivých druhů, zpracovává přehled nedoplatků a přeplatků na jednotlivých druzích příjmů
 • spolupracuje s vedoucí odboru při sestavování a změnách rozpočtu
 • vede evidenci o hospodaření MČ, připravuje podklady pro zprávy o plnění a čerpání rozpočtu

Finanční účtárna

Alena Rozmanová kancelář č. 315; tel.: 546 125 122 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • zajišťuje komplexní vedení účetnictví dle platných předpisů
 • sestavuje účetní výkazy, sleduje stavy účtů a provádí platební styk a převody finančních prostředků
 • kontroluje náležitosti účetních dokladů
 • odpovídá za správnost účetních dokladů dle výpisů z účtů u bank
 • poskytuje metodickou pomoc ostatním odvětvovým odborům ve věcech souvisejících s finančním hospodařením MČ
 • provádí kontrolu a likviduje cestovní účty pracovníků úřadu a členů ZMČ
 kancelář č. 315; tel.: 546 125 121 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • spolupracuje při vedení účetnictví a sestavování účetních výkazů
 • samostatně obstarává platební a zúčtovací styk s bankou
 • zajišťuje podklady pro automatizované zpracování účetnictví
 • provádí předkontaci účetních dokladů
 • zpracovává účetní inventarizaci majetku ve spolupráci s odborem majetkovým a investičním
Renata Stejskalová kancelář č. 315, tel.: 546 125 233 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • eviduje a zakládá faktury do KDF
 • provádí úhrady dodavatelských faktur a poukazů
 • samostatně spravuje vybrané účty MČ (FRR,SF,DÚ)v plném rozsahu zastupuje pracovnici, která vede účetnictví a sestavuje účetní závěrku
 • vede agendu finanční podpory poskytované z rozpočtu MČ Brno-Bystrc na veřejně prospěšné projekty
 • vykonává agendu „administrativa pracovnělékařské péče a BOZP"

Mzdová účtárna

Jana Cimprychová kancelář č.221; tel.: 546 125 125 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • zajišťuje komplexně agendu mzdového účetnictví pro zaměstnance úřadu a funkcionáře MČ
 • odpovídá za správnost a včasnost odvodu daně z příjmu, sociálního, zdravotního, úrazového pojištění a spoření
 • vede evidenční listy důchodového zabezpečení
 • zpracovává statistické výkazy navazující na agendu mzdového účetnictví a statistické výkazy vytvořené v elektronickém systému mezd
 • vydává potvrzení o příjmu, sražené dani z příjmu a vyplacených odměnách
 • zajišťuje vyhotovení a aktualizaci podpisových vzorů u peněžních ústavů a podpisových vzorů pracovníků oprávněných podepisovat platební poukazy za ÚMČ

Personální,PaM

Ivana Vyoralová kancelář č.216; tel. : 546 125 123, e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • zajišťuje agendu personální a PaM
 • zajišťuje pracovněprávní agendu vyplývající ze Zákoníku práce
 • koordinuje výkon administrativních prací a vedení evidencí souvisejících s personální agendou
 • připravuje vnitroúřadové předpisy z oblasti personální a odměňování zaměstnanců, funkcionářů a občanů
 • zpracovává výkazy a rozbory z oblasti ekonomiky práce a mezd
 • zabezpečuje styk s úřadem práce a Probační a mediační službou
 • přijímá žádosti uchazečů o zaměstnání na ÚMČ, připravuje materiály a účastní se výběrových řízení

Místní poplatky, hazardní hry, pomocná personální evidence

Andrea Krejčířová, DiS. kancelář č. 314; tel.: 546 125 126 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • spravuje místní poplatek ze psů (přihlašování, odhlašování, vydávání evidenčních známek, vyměřování poplatku dle platných předpisů, sledování plateb, urgence nedoplatků,vyhotovení účetní uzávěrky poplatku)
 • spravuje místní poplatek z ubytovací kapacity (vede evidenci oznámených ubytovacích zařízení,eviduje hlášenky o platbách a kontroluje skutečné úhrady, v případě nedoplatku vyzývá dlužníky k zaplacení)
 • spravuje místní poplatek za rekreační pobyt (vede evidenci oznámených rekreačních zařízení,eviduje hlášenky o platbách a kontroluje skutečné úhrady, v případě nedoplatku vyzývá dlužníky k zaplacení)
 • podílí se na provádění kontrol provozovatelů rekreačních a ubytovacích zařízení v Bystrci s ohledem na náležitosti předepsané vyhláškou města Brna o místních poplatcích
 • přijímá a zpracovává veškeré žádosti a ohlášení ve smyslu zákona o hazardních hrách včetně přípravy rozhodnutí podle správního řádu, vybírá příslušné poplatky
 • zajišťuje zveřejnění oznámení o výběrových řízeních i zveřejnění inzerátů na volná místa zaměstnanců
 • zpracovává personální korespondenci v elektronickém poštovním systému
 • vede evidenci vzdělávání úředníků

Postup občana při vyřizování záležitostí na finančním odboru

Agenda rozpočtu, finančního účetnictví, mzdového účetnictví, PaM a personální je určena pro vnitřní potřeby úřadu a MČ a neslouží pro přímý styk s občany.

 1. Ohlášení hazardní hry
  Ohlášení hazardní hry (tombola, u níž výše jistiny činí více než 100.000,- Kč nebo turnaj malého rozsahu) a rozhodnutí o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru vyřizuje pí Andrea Krejčířová, DiS, 3.poschodí, dv.č.314, po, st 8.00 - 17.00 hod.
  Provozovatel hazardní hry je povinen prostřednictvím formuláře „Ohlášení hazardní hry" nahlásit druh, název a popis hry, adresu místa, kde bude hra provozována, dobu, po kterou bude provozována, herní plán a osobu zajišťující řádný průběh hry, u tombol též identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování. Způsob doložení nahlašovaných skutečností řeší zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 2. Rozhodnutí o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru Bingo, technickou hru a živou hru lze provozovat pouze v herním prostoru, kterým je kasino nebo herna, žádost se podává na formuláři „Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru". Provoz lze zahájit po obdržení rozhodnutí obecního úřadu, v jehož obvodu má být herní prostor umístěn. Žadatelem je provozovatel, kterému bylo uděleno základní povolení příslušné hazardní hry z úrovně MFČR. Žadatel musí splňovat podmínky zák. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, umístění nesmí být v rozporu s aktuálně platnou obecně závaznou vyhláškou města Brna o regulaci hazardních her; změna rozhodnutí je možná za podmínek dle zákona č. 186/2016 Sb. a rozhodnutí o zrušení herního prostoru provede ÚMČ (mimo jiné) na žádost provozovatele.
  Správní poplatky za přijetí žádosti o povolení k umístění herního prostoru a změnu povolení k umístění herního prostoru dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vyřizuje pí Krejčířová Andrea, DiS, 3.poschodí, dv.č.314, po, st 8.00 - 17.00 hod.
 3. Místní poplatek ze psů (zákon č. 565/1990 Sb.o místních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláška města Brna č.13/2015 o místních poplatcích) Agendu vyřizuje paní Andrea Krejčířová, DiS, 3.poschodí, dv.č.314. Přihlašování, odhlašování i vydání nové evidenční známky se provádí na předepsaných formulářích. Pes je přihlašován dle místa trvalého pobytu nebo sídla (u právnických osob) držitele,který se dostaví osobně s občanským průkazem. V případě uplatňování nároku na sníženou sazbu poplatku nebo na osvobození od poplatku předloží držitel potvrzením o důchodu a případně průkaz ZTP-P. Ohlašovací povinnost, sazby poplatku a termíny splatnosti jsou dány vyhláškou.
 4. Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláška města Brna č.13/2015 o místních poplatcích). Správu poplatku zabezpečuje paní Andrea Krejčířová, DiS., 3.poschodí, dv.č. 314. Ohlašovací povinnost, sazba polatku i termíny splatnosti jsou dány vyhláškou.
 5. Místní poplatek z ubytovací kapacity (zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláška města Brna č.13/2015 o místních poplatcích) Správu poplatku zabezpečuje paní Andrea Krejčířová, DiS, 3.poschodí, dv.č. 314. Sazba poplatku, termín splatnosti i náležitosti poplatkového hlášení jsou dány vyhláškou.
 6. Poskytování finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Bystrc na veřejně prospěšné projekty se řídí Zásadami schválenými Zastupitelstvem MČ Brno-Bystrc (zveřejněny v části samospráva / finanční dary). Agendu zabezpečuje pí Renata Stejskalová, 3. poschodí, dv. č. 315.
 
připravuje rozhodnutí o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru