Odbor kultury

Sídlí ve Společenském centru na Odbojářské ulici č. 2
úřední hodiny: pondělí a středa 8,00-17,00 hod.
tel. 546224320, tel./fax: 546211924, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


zastupuje  Mgr. Lenka Vlčková Kryčerová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- zajišťuje činnost Společenského centra v oblasti kulturní, vzdělávací, reprezentativní, společenské, výstavní
- organizuje a zajišťuje kulturní akce v MČ Brno-Bystrc (např. Bystrcké hody, Bystrcký scuk, akce v Pohádce   
  máje, sochařské sympozium, festival Brno-město uprostřed Evropy aj.)
- zabezpečuje maximální využívání objektu Společenského centra formou pronájmů prostor
- zodpovídá za majetkovou a hospodářskou správu objektu
- připravuje podklady pro rozpočet MČ týkající se oblasti kultury
- dohlíží na vedení kroniky

Ing. Michaela Kubišová - hospodářsko správní pracovnice
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- sleduje rozpočet odboru kultury po stránce příjmové i výdajové
- zajišťuje poštovní agendu odboru
- je v kontaktu s ochrannými svazy autorskými v souvislosti s pořádanými aktivitami ve Společenském centru
- provádí místní šetření v oblasti diskoték, zábav, lunaparků v městské části, spolupracuje s MP a PČR
- vede evidenci soch v majetku MČ
- provádí kontrolu soch na území MČ (stav, příp. poškození)
- přijímá ohlašování aktivit pořádaných v naší městské části např. dikoték, divadelních představení, společenských
  zábav a dalších aktivit i sportovních, které podléhají ohlašovací povinnosti dle vyhlášky statutárního města Brna
  č. 20/2009 a 22/2010, tyto aktivity eviduje a stanovuje místí poplatky (poplatky ze vstupného) a správní   
  poplatky.


Mgr. Lenka Vlčková Kryčerová - kulturní pracovnice
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- zajišťuje pronájmy prostor Společenského centra
- zabezpečuje maximální využívání objektu Společenského centra formou pronájmů prostor
- zajišťuje propagaci kulturních akcí, organizuje výstavy
- podílí se na přípravě akcí (BMuE, hody, sochař. sympozium)
- připravuje podklady pro kronikáře MČ Brno-Bystrc

Jaroslav Vejrosta - technický pracovník
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- provádí technický dozor při akcích ve Spol.centru (SC) i při dalších aktivitách organizovaných odborem kultury
  v městské části
- provádí obsluhu a kontroly technických zařízení v budově SC
- eviduje revize prováděné v budově
- zajišťuje opravy a údržbu budovy SC

Pavel Dobřenský - technický pracovník
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- provádí technický dozor při akcích ve Spol.centru (SC) i při dalších aktivitách organizovaných odborem kultury
  v městské části
- provádí obsluhu a kontroly technických zařízení v budově SC
- zajišťuje správu budovy Společenského centra
- zajišťuje opravy a údržbu budovy SC


Postup občana při vyřizování záležitostí na odboru kultury
včetně předepsaných dokladů a podkladů

1. Pořádání kulturních, sportovních, reklamních a prodejních akcí na území MČ Brno - Bystrc
Pokud pořádáte veřejně přístupnou kulturní nebo sportovní akci na území naší městské části (např. diskotéku,
ples, divadelní představení, taneční zábavu, sportovní akce apod.) dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, jste povinni její konání oznámit odboru kultury ÚMČ Brno - Bystrc nejméně 5 dnů před pořádáním akce (viz formulář pro ohlášení akcí bod bodem a, přiložený níže).

Pořádáte-li v naší městské části prodejní nebo reklamní akci se vstupným, jste povinni podle vyhlášky
Statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích odvést poplatek ze vstupného ve výši 20%
(viz formulář poplatek ze vstupného - ohlášení). Poplatek se platí z úhrnné částky vybraného vstupného.
Do 15 dnů po skončení akce podá poplatník písemné hlášení o počtu prodaných vstupenek na formuláři pod
bodem b. Vypočtený poplatek ze vstupného je splatný do 5 dnů ode dne podání hlášení. Platbu lze uskutečnit
hotově v kanceláři odboru kultury nebo bankovním převodem.

Potřebné doklady: průkaz totožnosti, živnostenský list
Vyřizuje: Ing. Michaela Kubišová, odbor kultury, Společenské centrum, Odbojářská 2,
úřední dny pondělí a středa 8 - 17 hod, tel. 546 211 924, 546 224 320

• Formuláře pro ohlášení aktivit a stanovení místních poplatků:

a.Oznámení o pořádání veřejnosti přístupných podniků
Zde si můžete stáhnout formulář v elektronické podobě

b. Poplatek ze vstupného - ohlášení
Zde si můžete stáhnout formulář v elektronické podobě

2. Pronájmy prostor Společenského centra
Pronájem prostor Společenského centra za účelem pořádání konferencí, přednášek, koncertů, plesů, prezentací, výstav, kurzů, klubových aktivit, společenských setkání lze dohodnout do uvedených prostor :
velký sál (plocha 204m2, kapacita pro řadovou úpravu 240 osob, stolovou úpravu 150 osob) ... od 500,-Kč/hod.
učebna (37m2 , kapacita 30 osob) ... od 200,-Kč/hod.
vestibul (146m2 - lze využít i k prodejním akcím) .... od 200,-Kč/hod.
K cenám za pronájem se připočítává DPH v zákonné výši.
Pro pořádání plesů lze využít všechny nabízené prostory s kapacitou 200 míst.
Pronajímáme také pivní sety (stůl + 2 lavice) za cenu 50,- Kč/den  za 1 set. K dispozici je 30 pivních setů.
Potřebné doklady: průkaz totožnosti, živnostenský list
Vyřizuje: Mgr. Lenka Vlčková Kryčerová, tel. 546 211 924, 546 224 320


3. Nabídky pořadů (koncerty, divadla aj.)
- podkladový materiál k nabízenému pořadu (fotomateriál, audio,video materiál, reference)
- doklady - průkaz totožnosti, živnostenský list
Vyřizuje: Mgr. Lenka Vlčková Kryčerová - vedoucí odboru kultury, tel.: 546 211 924, 546 224 320

4. Památky na území městské části Bystrc
Podněty, návrhy na opravy památek (umělecká díla - sochy, areál Pohádky máje ) a informace z oblasti památkové péče
na území MČ Brno - Bystrc vyřizuje: Mgr. Lenka Vlčková Kryčerová - odbor kultury, tel.: 546 211 924, 546 224 320

5. Kronika městské části
Odbor kultury ÚMČ Brno - Bystrc kromě jiných činností také zabezpečuje uzavření smlouvy s kronikářem městské části, vybírá kronikáře a spolupracuje s ním. Informace o kronice městské části Brno - Bystrc, nahlédnutí do kroniky (v úřední hodiny) a kontakt s kronikářem městské části vyřizuje: Mgr. Lenka Vlčková Kryčerová.

Odbor finanční

Vedoucí odboru

Ing.Olga Vašková kancelář č. 215; tel.: 546 125 120 ; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • spolupracuje s orgány samosprávy při sestavování a schvalování rozpočtu městské části, zabezpečuje zveřejnění návrhu
 • sleduje naplňování příjmů a čerpání výdajů v rozpočtu, navrhuje a připravuje jeho změny v průběhu roku
 • provádí vyúčtování hospodaření za kalendářní rok a zabezpečuje jeho zveřejnění
 • sestavuje finanční vypořádání
 • sleduje poskytování dotací a účelově vázaných finančních prostředků
 • rozhoduje o povolení tombol, loterií a povoluje provoz výherních hracích přístrojů v provozovnách a hernách
 • zabezpečuje správu místních poplatků ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za provozovaný VHP
 • zabezpečuje společně s příslušnými pracovníky kontrolní činnost v oblastech spadajících do náplně činnosti odboru
 • zabezpečuje jednání s finančními úřady, ministerstvy a bankami v souvislosti s náplní odboru
 • předkládá návrhy vnitroúřadových předpisů z oblasti účetnictví, personalistiky a odměňování zaměstnanců, funkcionářů a občanů
 • zastřešuje ostatní činnosti vykonávané finančním odborem (PaM, personalistika, mzdové účetnictví, finanční účetnictví, výkaznictví, místní poplatky, herní prostor, hazardní hry, ...)

Rozpočet

Hana Racková kancelář č. 221; tel.: 546 125 124 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • samostatně zpracovává oblast příjmů, sleduje veškeré příjmy MČ dle jednotlivých druhů, zpracovává přehled nedoplatků a přeplatků na jednotlivých druzích příjmů
 • spolupracuje s vedoucí odboru při sestavování a změnách rozpočtu
 • vede evidenci o hospodaření MČ,připravuje podklady pro zprávy o plnění a čerpání rozpočtu

Finanční účtárna

Alena Rozmanová kancelář č. 315; tel.: 546 125 122 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • zajišťuje komplexní vedení účetnictví dle platných předpisů
 • sestavuje účetní výkazy sleduje stavy účtů a provádí platební styk a převody finančních prostředků
 • kontroluje náležitosti účetních dokladů
 • odpovídá za správnost účetních dokladů dle výpisů z účtů u bank
 • poskytuje metodickou pomoc ostatním odvětvovým odborům ve věcech souvisejících s finančním hospodařením MČ
 • provádí kontrolu a likviduje cestovní účty pracovníků úřadu a členů ZMČ
 kancelář č. 315; tel.: 546 125 121 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • spolupracuje při vedení účetnictví a sestavování účetních výkazů
 • samostatně obstarává platební a zúčtovací styk s bankou
 • zajišťuje podklady pro automatizované zpracování účetnictví
 • provádí předkontaci účetních dokladů
 • zpracovává účetní inventarizaci majetku ve spolupráci s odborem majetkovým a investičním
Renata Stejskalová kancelář č. 315, tel.: 546 125 233 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • eviduje a zakládá faktury do KDF
 • provádí úhrady dodavatelských faktur a poukazů
 • spravuje účet sociálního fondu a účet depozitní
 • vede agendu finanční podpory poskytované z rozpočtu MČ Brno-Bystrc na veřejně prospěšné projekty

Mzdová účtárna

Kateřina Čerstvá kancelář č.221; tel.: 546 125 125 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • zajišťuje komplexně agendu mzdového účetnictví pro zaměstnance úřadu a funkcionáře MČ
 • odpovídá za správnost a včasnost odvodu daně z příjmu, sociálního, zdravotního, úrazového pojištění a spoření
 • vede evidenční listy důchodového zabezpečení
 • zpracovává statistické výkazy nemocnosti
 • vydává potvrzení o příjmu, sražené dani z příjmu a vyplacených odměnách
 • vykonává pomocné práce PaM
 • zajišťuje vyhotovení a aktualizaci podpisových vzorů u peněžních ústavů a podpisových vzorů pracovníků oprávněných podepisovat platební poukazy za ÚMČ

Personální,PaM a agenda zákona o loteriích a jiných podobných hrách

Ivana Vyoralová kancelář č.216; tel. : 546 125 123, e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • zajišťuje agendu personální a PaM
 • zajišťuje pracovněprávní agendu vyplývající ze Zákoníku práce vč. BOZP a záv.preventivní péče
 • připravuje vnitroúřadové předpisy z oblasti personální a odměňování zaměstnanců, funkcionářů a občanů
 • zpracovává výkazy a rozbory z oblasti ekonomiky práce a mezd
 • zabezpečuje styk s úřadem práce
 • přijímá žádosti uchazečů o zaměstnání na ÚMČ, připravuje materiály a účastní se výběrových řízení
 • vyřizuje žádosti o povolení provozu dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách
 • připravuje rozhodnutí o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru
 • vybírá správní poplatek při přijetí žádosti o povolení umístění herního prostoru a při přijetí žádosti o změnu umístění herního prostoru
 • přijímá ohlášení hazardní hry (tombola, u níž výše jistiny činí více než 100.000,- Kč nebo turnaj malého rozsahu)
 • plní součinnost vůči MFČR, správci daně a Celní správě, případně podává podnět k uvedeným subjektům a krajskému živnostenskému odboru

Místní poplatky

Nataša Kofroňová kancelář č. 314; tel.: 546 125 126 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • spravuje místní poplatek ze psů (přihlašování, odhlašování, vydávání evidenčních známek, vyměřování poplatku dle platných předpisů, sledování plateb, urgence nedoplatků,vyhotovení účetní uzávěrky poplatku)
 • spravuje místní poplatek z ubytovací kapacity (vede evidenci oznámených ubytovacích zařízení,eviduje hlášenky o platbách a kontroluje skutečné úhrady, v případě nedoplatku vyzývá dlužníky k zaplacení)
 • spravuje místní poplatek za rekreační pobyt (vede evidenci oznámených rekreačních zařízení,eviduje hlášenky o platbách a kontroluje skutečné úhrady, v případě nedoplatku vyzývá dlužníky k zaplacení)
 • podílí se na provádění kontrol provozovatelů rekreačních a ubytovacích zařízení v Bystrci s ohledem na náležitosti předepsané vyhláškou města Brna o místních poplatcích

Postup občana při vyřizování záležitostí na finančním odboru

Agenda rozpočtu, finančního účetnictví, mzdového účetnictví, PaM a personální je určena pro vnitřní potřeby úřadu a MČ a neslouží pro přímý styk s občany.

 1. Ohlášení hazardní hry
  Ohlášení hazardní hry (tombola, u níž výše jistiny činí více než 100.000,- Kč nebo turnaj malého rozsahu) a rozhodnutí o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru vyřizuje pí Vyoralová, 2.poschodí, dv.č.216, po, st 8.00 - 17.00 hod.
  Provozovatel hazardní hry je povinen prostřednictvím formuláře „Ohlášení hazardní hry" nahlásit druh, název a popis hry, adresu místa, kde bude hra provozována, dobu, po kterou bude provozována, herní plán a osobu zajišťující řádný průběh hry, u tombol též identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování. Způsob doložení nahlašovaných skutečností řeší zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 2. Rozhodnutí o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru
  Bingo, technickou hru a živou hru lze provozovat pouze v herním prostoru, kterým je kasino nebo herna, žádost se podává na formuláři „Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru". Provoz lze zahájit po obdržení rozhodnutí obecního úřadu, v jehož obvodu má být herní prostor umístěn. Žadatelem je provozovatel, kterému bylo uděleno základní povolení příslušné hazardní hry z úrovně MFČR. Žadatel musí splňovat podmínky zák. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, umístění nesmí být v rozporu s aktuálně platnou obecně závaznou vyhláškou města Brna o regulaci hazardních her; změna rozhodnutí je možná za podmínek dle zákona č. 186/2016 Sb. a rozhodnutí o zrušení herního prostoru provede ÚMČ (mimo jiné) na žádost provozovatele.
  Správní poplatky za přijetí žádosti o povolení k umístění herního prostoru a změnu povolení k umístění herního prostoru dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vyřizuje pí Vyoralová, 2.poschodí, dv.č.216, po, st 8.00 - 17.00 hod.
 3. Místní poplatek ze psů (zákon č. 565/1990 Sb.o místních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláška města Brna č.22/2010 o místních poplatcích) Agendu vyřizuje paní Nataša Kofroňová, 3.poschodí, dv.č.314. Přihlašování, odhlašování i vydání nové evidenční známky se provádí na předepsaných formulářích. Pes je přihlašován dle místa trvalého pobytu nebo sídla (u právnických osob) držitele,který se dostaví osobně s občanským průkazem. V případě uplatňování nároku na sníženou sazbu poplatku nebo na osvobození od poplatku předloží držitel potvrzením o důchodu a případně průkaz ZTP-P. Ohlašovací povinnost, sazby poplatku a termíny splatnosti jsou dány vyhláškou.
 4. Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláška města Brna č.22/2010 o místních poplatcích). Správu poplatku zabezpečuje paní Nataša Kofroňová, 3.poschodí, dv.č. 314. Ohlašovací povinnost, sazba polatku i termíny splatnosti jsou dány vyhláškou.
 5. Místní poplatek z ubytovací kapacity (zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláška města Brna č.22/2010 o místních poplatcích) Správu poplatku zabezpečuje paní Nataša Kofroňová, 3.poschodí, dv.č. 314. Sazba poplatku, termín splatnosti i náležitosti poplatkového hlášení jsou dány vyhláškou.
 6. Poskytování finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Bystrc na veřejně prospěšné projekty se řídí Zásadami schválenými Zastupitelstvem MČ Brno-Bystrc (zveřejněny v části samospráva / finanční dary). Agendu zabezpečuje pí Renata Stejskalová, 3. poschodí, dv. č. 315.
 
připravuje rozhodnutí o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru

Odbor majetkový a investiční

vedoucí odboru - Ing.Josef Vaverka

3. poschodí, dv. č. 318 Tel. 546 125 140
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tajemník komise veřejných zakázek
zajišťuje a metodicky řídí účetní a fyzickou inventarizaci majetku městské části
vede evidenci hmotného i nehmotného investičního majetku
zabezpečuje zařazení akcí investičního charakteru a oprav do rozpočtu městské části (MČ) a Magistrátu města Brna
řídí a metodicky vede celý odbor a předkládá za odbor materiály do rady městské části (RMČ) a zastupitelstva městské části (ZMČ)

právník úřadu - Mgr. Hana Slavíková

3. poschodí, dv. č. 317 Tel.: 546 125 141
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

poskytuje právní poradenství :
starostovi a místostarostům v oblasti samostatné působnosti městské části
příslušným odborům úřadu v oblasti samostatné a přenesené působnosti městské části, a to na základě zadání tajemníka úřadu
majetkovému odboru na základě zadání vedoucího odboru
metodicky vede po právní stránce vedoucí odborů
právně zastupuje v procesních věcech při jednání s třetími osobami dle příslušného zmocnění.
Právním poradenstvím pro výše uvedené osoby se rozumí :

operativní ústní konzultace
zpracování právních rozborů
posuzování a příprava právně významných listin a podkladů

investiční technik - Ing. Pavel Bednář

3. poschodí, dv. č. 307 Tel.: 546 125 142, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

odpovídá za evidenci požadavků na investiční akce a opravy, nárokuje jejich zařazení do rozpočtu a zajišťuje podklady pro přímý výběr dodavatelů a výběrová řízení
zastupuje MČ v územním, stavebním a kolaudačním řízení
zajišťuje stavební dozor, přebírá dokončené stavební a projektové práce
odpovídá za zabezpečení správy, údržby a oprav svěřeného majetku po stránce technické u místních komunikací včetně chodníků a zábradlí náležejících k veřejné zeleni, parkovišť a odstavných ploch, a to mimo údržbu zajišťovanou odborem životního prostředí a u základních škol, mateřských škol, a školních kuchyní

majetková agenda - Lenka Mauerová

3. poschodí, dv. č. 316 Tel.: 546 125 144, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tajemník majetkové komise, odpovídá za kompletnost a včasnost předání materiálů odboru do RMČ, ZMČ a pro jednání majetkové komise, připravuje podklady pro rozhodnutí orgánů samosprávy městské části o pronájmu nebo prodeji pozemků
sleduje plnění usnesení RMČ a ZMČ, připravuje záměry se svěřenými pozemky městské části k vyvěšení na úřední desky
připravuje a předkládá za městskou část městu Brnu návrhy a podklady k žádostem o svěření a sleduje jejich řešení
předkládá RMČ a ZMČ k vyjádření záměry města Brna ohledně majetkových dispozic s nemovitým majetkem města Brna nalézajícím se na území MČ
připravuje inventarizaci majetku za městskou část

majetková agenda - Martina Střítecká

3. poschodí, dv. č. 316 Tel.: 546 125 145, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.zpracovává návrhy a podklady k žádostem o svěření pozemků
vede evidenci hmotného a nehmotného majetku svěřeného městem Brnem městské části nebo pořízeného městskou částí či jinak získaného a spolupracuje při zpracování evidence majetku s příslušnými orgány města Brna a městské části
provádí kontrolu platnosti nájemních smluv k pozemkům svěřeným městské části a připravuje nové smlouvy
připravuje podklady pro zpracování inventarizace majetku za městskou část
zpracovává předpisný poukaz příjmů pro finanční odbor z pronájmu nebytových prostor (mimo obecní domy) a pozemků pro sledování příjmů MČ
sleduje splatnost nájemného včetně upomínání neplatičů

Postup občana při vyřizování záležitostí na odboru investičním a majetkovém včetně nutných podkladů


1. Příjem požadavků na investice, opravy a údržbu v rámci komunikací MČ Brno - Bystrc
doručit na podatelnu : písemnou žádost příp. se situačním zákresem
vyřizuje : Ing.Bednář, 3.poschodí, dv.č.307, Tel.: 546 125 142, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


2. Příjem obchodních nabídek firem:
doručit na podatelnu tiskopis s následujícími údaji:
a) název firmy
b) identifikační číslo
c) sídlo firmy
d) telefon, fax, e-mail
e) předmět podnikání ze živnostenského listu
f) příklady zakázek (nejlépe v Bystrci a okolí) s uvedením názvu zadavatele, jména a telefonního čísla kontaktní osoby
vyřizuje : Ing.Bednář, 3.poschodí, dv.č.307, Tel.: 546 125 142, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


3. Příjem žádostí o pronájem obecních pozemků
doručit na podatelnu : písemnou žádost
vyřizuje : pí.Mauerová Tel: 546 125 144, pí.Střítecká Tel.: 46125 145, 3.poschodí, dv.č.316, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


4. Příjem žádostí o vyjádření městské části k pozemkům nesvěřeným městské části
doručit na podatelnu : písemnou žádost a tiskopis z odboru majetkového Magistrátu města Brna
vyřizuje : pí.Mauerová Tel.: 546 125 144, pí.Střítecká Tel.: 546 125 145, 3.poschodí, dv.č.316, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odbor pečovatelské služby ÚMČ Brno-Bystrc


Korespondenční adresa :
Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc
Odbor pečovatelské služby
nám. 28.dubna 60
635 00 Brno
Sídlo pečovatelské služby:
Ul. Vondrákova 7/9
Dům s pečovatelskou službou ( dále jen DPS)
635 00 BrnoOdbor pečovatelské služby ÚMČ Brno–Bystrc (dále OPS) prostřednictvím svých terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb pomáhá uživatelům setrvávat v jejich přirozeném sociálním prostředí a žít dle možností důstojně i v nepříznivých životních situacích. V neposlední řadě všechny formy sociální služby napomáhají v podpoře a udržování sociálních vazeb, na které jsou uživatelé zvyklí - rodinu, přátele, místní společenství a další, a to tak, aby klient byl i nadále rovnocenným článkem společnosti, žil nezávisle, ale v kontaktu s ostatními občany.

Péče je poskytována kvalifikovaným personálem. Uživatelům je nabízen takový rozsah podpory a péče, který v maximální možné míře zachovává a rozvíjí jejich schopnosti a zároveň snižuje závislost na poskytované službě. Důležitým partnerem pro pracovníky OPS jsou členové rodiny uživatele, jako důležitý zdroj informací vedoucích ke spolupráci a celkové zkvalitnění péče. Cílem pracovníků odboru pečovatelské služby (OPS) je zajistit dostatečně kvalitní sociální služby v městské části Bystrc a Kníničky, a to pečovatelskou službu v terénní i ambulantní formě a odlehčovací službu. V případě odlehčovací služby jsme zde  také pro uživatele z dalších městských částí města Brna. 

 
Charakteristika služeb a zařízení


Kontaktní pracovníci :
Vedoucí odboru :
Mgr.Vlasta Matulíková, tel.: 546 125 210
Mobil : 775 382 975
E – mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Koordinátorky : tel. 546 215 584
Marie Ondráčková : mobil 737 120 968
Marie Provazníková : mobil 778 429 658
Sociální pracovník :
Bc. Ivana Menšíková, DiS. : mobil 778 726 938
Hospodář :
Mgr. Viktor Pařízek : tel. 539 013 037

Korespondenční adresa :
Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc
Odbor pečovatelské služby
nám. 28.dubna 60
635 00 Brno

Sídlo pečovatelské služby ( kde nás najdete ) :
Ul. Vondrákova 7/9
Dům s pečovatelskou službou ( dále jen DPS)
635 00 Brno

Jiné sociální služby v rámci města Brna

Vyřizování žádosti o byt v DPS

Poskytování pečovatelské služby - PS

informace pro klienty

Odbor sociální

Činnost odboru zajišťuje oddělení péče o děti, které vykonává agendu sociálně-právní ochrany dětí a mládeže, částečně agendu péče o dospělé.

V souvislosti se schválenou Sociální reformou I. přešla od 1. ledna 2012 agenda nepojistných sociálních dávek z ÚMČ Brno-Bystrc na Úřad práce Brno-město.

Agenda byla přesunuta na tyto kontaktní místa:

příspěvek na péči – Mojmírovo nám. 10, Brno; tel.: 950 104 585, 950 104 586
dávky pro osoby zdravotně postižené - Mojmírovo nám. 10, Brno
dávky pro osoby v hmotné nouzi – Koliště 19, Brnovedoucí odboru - Mgr. Pavel Nemecz (dv. č. 112), tel. 546 125 170, 739 889 177, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

vyhledává děti, jejichž rodiče či jiné osoby odpovědné za jejich výchovu neplní své povinnosti a ohrožují či narušují jejich výchovu, působí k odstranění příčin a důsledků těchto nedostatků;
spolupracuje se soudy tak, že na jejich žádost podává zprávy o skutečnostech potřebných pro rozhodnutí o výkonu rodičovské zodpovědnosti;
zastupuje nezletilé děti a chrání jejich zájmy ve věcech opatrovnických, účastní se soudních jednání;
připravuje a zpracovává podklady pro soudní rozhodnutí o okamžitém umístění dětí do náhradní výchovy, zajišťuje předběžné umístění dětí do ústavních zařízení;
podává návrhy na nařízení nebo zrušení ústavní výchovy a další výchovná opatření, návrhy na úpravu práv a povinností rodičů k dětem;
vykonává soudně stanovený dohled nad výchovou nezletilých dětí;
vykonává funkci kurátora mladistvých;
účastní se trestního řízení proti mladistvým, zajišťuje sociální výchovu a péči o těžce vychovatelné mladistvé;
pečuje o to, aby děti, které byly propuštěny z ústavní nebo ochranné výchovy nebo mladiství z výkonu trestu odnětí svobody byli přijati do škol, učebních nebo pracovních poměrů, sleduje jejich výchovné a rodinné poměry;


Agenda sociálně-právní ochrany dětí a mládeže

Oddělení péče o děti se zabývá problematikou dětí, které se ocitly v obtížné životní situaci buď v souvislosti s poruchami funkce rodiny (např. rozvod) nebo v důsledku výchovného selhání rodiče (např. týrání dítěte) či samotného dítěte (např.party, drogy).

Činnost tohoto oddělení je až na výjimky neekonomického charakteru a je řazena mezi služby sociální péče v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. Zákon o rodině je z hlediska plnění této funkce zákonem nejvýznamnějším. Podle něj vykonává toto oddělení opatrovnictví dětí ve všech případech právních úkonů, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů zákonných zástupců a dítěte, účastní se občanskoprávních sporů, kde by mohla být dotčena práva dítěte. Podílí se především na všech soudně realizovaných úpravách rodičovských práv a povinností a na trestněprávních věcech souvisejících s dětmi, a to jak v rovině trestné činnosti páchané na dětech, tak trestné činnosti dětí.

V praxi pak uvedené znamená velmi úzký a intenzívní kontakt oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) se soudy všech stupňů. Požadavky soudů také nejvíce ovlivňují rozsah činnosti OSPOD, vymezují i její obsahovou stránku. Dále pak to znamená úzkou spolupráci se školami, zdravotnickými zařízeními a jinými státními i nestátními institucemi. Pozornost je věnována i problematice zanedbávaných, zneužívaných a týraných dětí. V této souvislosti upozorňujeme, že novelou trestního zákona, který hovoří o nepřekažení trestného činu a o neoznámení trestného činu, se rozšiřuje oznamovací povinnost na každého, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že byl spáchán skutek mající charakter trestného činu týrání svěřené osoby.


Agendu tohoto oddělení vykonává:

Bc. Kateřina Šmardová (dv. č. 010), tel. 546 125 176, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dagmar Dosedlová (dv. č. 011), tel. 546 125 175, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kateřina Stachová, DiS (dv. č. 013), tel. 546 125 177, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

vyhledává děti, jejichž rodiče či jiné osoby odpovědné za jejich výchovu neplní své povinnosti a ohrožují či narušují jejich výchovu, působí k odstranění příčin a důsledků těchto nedostatků;
spolupracuje se soudy tak, že na jejich žádost podává zprávy o skutečnostech potřebných pro rozhodnutí o výkonu rodičovské zodpovědnosti;
zastupuje nezletilé děti a chrání jejich zájmy ve věcech opatrovnických, účastní se soudních jednání;
připravuje a zpracovává podklady pro soudní rozhodnutí o okamžitém umístění dětí do náhradní výchovy, zajišťuje předběžné umístění dětí do ústavních zařízení;
podává návrhy na nařízení nebo zrušení ústavní výchovy a další výchovná opatření, návrhy na úpravu práv a povinností rodičů k dětem;
vykonává soudně stanovený dohled nad výchovou nezletilých dětí;


Bc. Andrea Janáčková, DiS (dv. č. 012), tel. 546 125 174, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

vykonává funkci kurátora mladistvých;
účastní se trestního řízení proti mladistvým, zajišťuje sociální výchovu a péči o těžce vychovatelné mladistvé;
pečuje o to, aby děti, které byly propuštěny z ústavní nebo ochranné výchovy nebo mladiství z výkonu trestu odnětí svobody byli přijati do škol, učebních nebo pracovních poměrů, sleduje jejich výchovné a rodinné poměry;
podává návrhy na nařízení nebo zrušení ústavní výchovy a další výchovná opatření, návrhy na úpravu práv a povinností rodičů k dětem;
vyhledává děti, jejichž rodiče či jiné osoby odpovědné za jejich výchovu neplní své povinnosti a ohrožují či narušují jejich výchovu, působí k odstranění příčin a důsledků těchto nedostatků;
připravuje a zpracovává podklady pro soudní rozhodnutí o okamžitém umístění dětí do náhradní výchovy, zajišťuje předběžné umístění dětí do ústavních zařízení;
vykonává soudně stanovený dohled nad výchovou nezletilých dětí, zastupuje a hájí jejich zájmy ve věcech opatrovnických;


Vybraná kritéria standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí pro výkon agendy sociálně-právní ochrany (dále „SPO")


Místní a časová dostupnost

1a
Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu.
 • správním obvodem je městská část Brno-Bystrc (dále „MČ")
 • SPO je rovnoměrně zajišťována v celé MČ
 • SPO poskytují pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále „OSPOD") ÚMČ Brno-Bystrc
 • SPO je poskytována ohroženým dětem, mladistvím a jejich rodinám
 • včasnost poskytování SPO je zajištěna za využití městské hromadné dopravy a služebního vozidla
 • pracoviště OSPOD má správní obvod rozčleněn podle ulic
 • kde a na koho se lze obracet – OSPOD sídlí na adrese Úřadu městské části Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno; bezbariérový vstup do budovy úřadu; pracovníky OSPOD lze osobně kontaktovat v přízemí úřadu a v 1. patře (možnost využití výtahu) vedoucího sociálního odboru; dle svého bydliště klient vyhledá příslušného pracovníka - seznam ulic se jménem pracovníka uveden na informačních tabulích kanceláří; nepřítomnost pracovníka s případným zástupem je vyznačena rovněž na informační tabuli kanceláře

1b
Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu SPO poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména dětí (dále jen „cílová skupina"). Osobní výkon SPO je zajištěn každý pracovní den a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost.

 • SPO je poskytována v pracovních dnech od pondělí do pátku
 • pracovníci OSPOD vykonávají SPO v pružné pracovní době
 • přítomnost pracovníků OSPOD na pracovišti

          pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00 hod.
          úterý, čtvrtek, pátek od 9:30 hod. do 14:30 hod.

 • mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je SPO poskytována v rámci města Brna jedním pohotovostním pracovníkem
 • koordinátorem pohotovostí je Magistrát města Brna, Odbor sociální péče
Prostředí a podmínky
2a
Výkon SPO je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. OSPOD zajistí takové prostory pro výkon SPO, které představují odpovídající zázemí pro výkon SPO a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním SPO.
 • každý pracovník OSPOD má k dispozici vlastní kancelář, čímž je zajištěno soukromí a důvěrnost jednání pro klienta
Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
3b
OSPOD má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytování SPO, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné.
Vyřizování a podávání stížností
13b
Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám.

Agenda péče o dospělé

Mgr. Nataša Hubatková (dv. č. 014), tel. 546 125 178, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

zpracovává návrh rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení a dávky sociální péče, dohlíží jak zvláštní příjemce plní své povinnosti
vykonává funkci opatrovníka osob zbavených a omezených ve způsobilosti k právním úkonům v případech, kdy byly ustanoveny soudem
organizuje blahopřání jubilantům
v rámci péče o seniory a osoby zdravotně postižené zastupuje klienta, který není schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby


Základní právní předpisy upravující sociálně-právní ochranu dětí a mládeže:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z. o rodině č. 91/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Z. o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Z. o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Z. č. 99/1963 Sb - občanský soudní řád. ve znění pozdějších předpisů
Z. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb.
Listina základních práv a svobod š. 2/1993 Sb.


Základní právní předpisy upravující sociální péči:
--------------------------------------------------------------------

Z. č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů
Z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
Z. č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Občanský zákoník
Občanský soudní řád

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Jubilejní svatby

MČ Brno-Bystrc organizuje pro své občany obřady jubilejních svateb

· Zlatých – 50 let společného života
· Diamantových – 60 let společného života
· Platinových – 70 let společného života

na základě podané žádosti. Formulář žádosti je k dispozici zde, nebo na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno.

Bližší informace na tel. č. 546 125 178, 546 125 170.

Populační vývoj obyvatelstva MČ Brno-Bystrc
Demografický vývoj obyvatel městské části Brno-Bystrc pro období 2015-2035
Demografický vývoj obyvatel městské části Brno-Bystrc pro období 2015-2035 TABULKOVÁ PŘÍLOHA