Odbory

Organizační struktura ÚMČ k 1.1.2019

Odbor finanční


Náplň činnosti finančního odboru je pouze z části předmětem přímého jednání s občany nebo firmami (místní poplatky, finanční dary, veřejné sbírky a loterie a jiné podobné hry). Agendy rozpočtu, finančního účetnictví, mzdového účetnictví, daní, PaM a personální zahrnují úkoly vnitřní potřeby úřadu a MČ.

Základní informace
 

Potřebuji si vyřídit
 

Více o odboru >>                          

Základní kontakty >>

Formuláře >> 

Žádost o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru (PDF)

Ohlášení hazardní hry (PDF)

Poplatek z ubytovací kapacity (PDF)

Poplatek za psa (PDF)

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt (PDF)


Vaše otázka:
Nebude zobrazen


Odbor stavebníOdbor stavební v samostatné působnosti připravuje podklady pro jednání RMČ a ZMČ, týkající se územního plánování a rozvoje na území městské části.
V přenesené působnosti podle zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a souvisejících předpisů zajišťuje agendu obecného stavebního úřadu, zejména poskytování územně plánovacích informací, územní řízení, územní souhlasy, stavební řízení, ohlašování staveb, řízení o změnách staveb, kolaudační souhlasy, změny užívání. Dále vykonává stavební dozor a v rámci kontrolních prohlídek na stavbách zajišťuje v rámci svých pravomocí daných stavebními předpisy ochranu veřejných zájmů, za tímto účelem vydává příslušná opatření a rozhodnutí.
Odbor stavební zajišťuje rovněž agendu speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby místního významu pro městské části Brno-Bystrc, Brno-Kníničky a Brno-Žebětín a agendu speciálního stavebního úřadu vodoprávního pro uvedené městské části.


Základní informace
 
Potřebuji si vyřídit
 
Více o odboru >>     

Základní kontakty >>

Formuláře >> 

Žádost o vydání územně plánovacích informacích (PDF) 

Žádost o vydání územních rozhodnutí, územních 

Opatření a územních souhlasů
 (PDF)

Žádost o vydání územního rozhodnutí (PDF)

Ohlašování jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce (PDF)

Žádost o stavební povolení (PDF)

Problematika užívání dokončené stavby a změn v užívání (PDF)

Změny v užívání stavby (PDF)

Povolení k odstranění stavby, terénní úpravy, a zařízení (PDF)

Neodkladné odstranění stavby a zabezpečovací práce (PDF)

Povolení nezbytné úpravy stavby, jeho údržba a vyklizení (PDF)

Povolení studny pro potřeby občana (speciální stavební úřad) (PDF)

Povolení účelové a místní komunikace (speciální stavební úřad) (PDF)

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (PDF)
 

Vaše otázka:
Nebude zobrazen


Odbor vnitřních věcí


Odbor vnitřních věcí Úřadu městské části Brno-Bystrc zajišťuje krom vnitřního chodu úřadu a městské části (úklid, údržbu radnice, řízení vozidel) i oblast matriky, přestupků, voleb všech stupňů a sčítání lidu, domů a bytů. Přijímá stížnosti, podněty a náměty občanů.

Základní informace
 
Potřebuji si vyřídit
 
Více o odboru >>         

Základní kontakty >>

Formuláře >> 

Ověření podpisu (PDF)

Ověření listin (PDF)

Duplikáty dokladů (PDF)

Doklady pro použití v zahraničí (PDF)

Narození (PDF)

Určení otcovství před narozením dítěte (PDF)

Určení otcovství po narození dítěte (PDF)

Žádost o sňatek (PDF)

Oddací list (PDF)

Žádost o osvědčení k církevnímu sňatku (PDF)

Úmrtní list (PDF)

Zápisy pro zvláštní matriku (PDF)

Změna příjmení po rozvodu na předešlé příjmení, změna příjmení hanlivého (PDF)

Změna jména nebo příjmení, ostatní (PDF)

Potvrzení o příčině úmrtí (PDF)

Volba druhého jména (PDF)

Ženské příjmení (PDF)

Výpis z rejstříku trestů (PDF)

Stížnosti (PDF)

Podněty (PDF)

Evidenční data objektů - nové evidenční číslo (PDF)

Evidenční data objektů - potvrzení o evidenčním čísle (PDF)
 

Vaše otázka:
Nebude zobrazen


Odbor sociální


Dítě, dospělý či rodina jsou adresáty služeb poskytovaných sociálním odborem. Základním stavebním kamenem činnosti odboru je sociální práce. Hlavními pracovními metodami je poradenství, případová či individuální sociální práce a krizová intervence.
V oblasti péče o dospělé odbor zajišťuje funkci opatrovníka osob zbavených, nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům. Dále organizuje blahopřání jubilantům – seniorům a rozhoduje v 1. stupni správního řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění. V rámci péče o děti je zajišťována agenda sociálně-právní ochrany dětí.

Vaše otázka:
Nebude zobrazen


Odbor majetkový a investiční


OMI zajišťuje pronájmy svěřených pozemků, regeneraci bytového fondu, evidenci a inventarizaci majetku, technický dozor na stavbách menšího rozsahu Organizuje výběrová řízení dle zákona o veřejných zakázkách, vede seznam oprav a investic.

Základní informace

Potřebuji si vyřídit

Více o odboru >>                          

Základní kontakty >>

Formuláře >> 
Pronájem obecního pozemku (PDF)

Vyjádření k nájmu/pachtu nebo k prodeji pozemku (PDF)Vaše otázka:
Nebude zobrazen


Odbor kultury


Odbor kultury připravuje a zabezpečuje kulturní akce, provoz Společenského centra, vede agendu evidence veřejnosti přístupných kulturních i sportovních podniků v MČ Brno-Bystrc a  spravuje místní poplatky v oblasti své působnosti.

Základní informace

Potřebuji si vyřídit

Více o odboru >>              

Základní kontakty >>

Formuláře >> 

Pronájem společenského centra (PDF)

Pořádání kulturních, sportovních, reklamních a prodejních akcí na území MČ, poplatek ze vstupného (PDF)Vaše otázka:
Nebude zobrazen


Odbor životního prostředí a dopravy


Odbor životního prostředí a dopravy zajišťuje zejména  oblast tvorby a ochrany životního prostředí,  oblast dopravy a silničního hospodářství, zajišťuje provoz a investiční činnost ve školství. Dále na úseku ochrany zvířat, úseku lesního hospodářství, myslivosti a rybářství a úseku zemědělství, veterinární a rostlinolékařské péče vykonává další činnosti ve svěřené působnosti.

Základní informace

Potřebuji si vyřídit

Více o odboru >>                          

Základní kontakty >>

Formuláře >> 

Zábory veřejného prostranství v zeleni (PDF)

Kácení dřevin mimo les (PDF)

Rybářské lístky (PDF)

Evidence zemědělských podnikatelů (PDF)

Poplatek za pevné stánky a předzahrádky (PDF)

Zvláštní užívaní místní komunikace (PDF)

Vyhrazené parkovací stání (PDF)

Uzavírka, objíždka (PDF)

Sjezd (PDF)

Pultový prodej (PDF)

Informace v případě úrazu na chodníku v majetku Statutárního města Brna (ZIP)


Vaše otázka:
Nebude zobrazen


Odbor pečovatelské služby


Zřizovatelem sociálních služeb nabízených a poskytovaných odborem pečovatelské služby v Bystrci je Statutární město Brno.

Poskytovatelem je Úřad městské části Brno – Bystrc, detašované pracoviště v DPS Vondrákova 7/9, 635 00 Brno.

Odbor pečovatelské služby je registrován na Krajském úřadě Jihomoravského kraje k poskytování těchto dvou sociálních služeb :

  1. Pečovatelská služba – formou terénní či ambulantní, podle Statutu města Brna je poskytována občanům městských částí Bystrc a Kníničky.
  2. Odlehčovací služba – forma pobytová, podle Statutu města Brna je poskytována občanům s trvalým bydlištěm ve městě Brně.
Pracovníci OPS jsou Vám k dispozici pro podání informací, vyřízení Vaší žádosti o poskytnutí sociální služby, podání podnětů a připomínek. Veškeré informace jsou občanům poskytnuty bezplatně.

 


Základní informace

Potřebuji si vyřídit

Více o odboru >> 

Základní kontakty >>

Formuláře >> 

Pomoc při zajištění stravy (PDF)

Pomoc při zajištění chodu domácnosti (PDF)

Pomoc při osobní hygieně v domácnosti nebo SOH (PDF)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (PDF)

Potřeba bydlení v DPS (PDF)

Odlehčovací služba - pro pečující osobu na přechodnou dobu (PDF)


Vaše otázka:
Nebude zobrazen


Odbor bytového hospodářství

 
Odbor bytového hospodářství zajišťuje správu obecního bytového fondu svěřeného MČ.

Základní informace

Potřebuji si vyřídit

Více o odboru >>                          

Základní kontakty >>

Formuláře >> 
Rozdělení žadatelů o pronájem obecního bytu dle skupin (PDF)

Pronájem bytu
 (PDF)

Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy (výměna bytu) (PDF)

Přechod nájmu bytu (PDF)

Privatizace obecního bytu (PDF)

Nebytový prostor (PDF)

Rekonstrukce obecního bytu (PDF)

Seznam obecních bytů k 1.1.2018 (PDF)


Vaše otázka:
Nebude zobrazen


Odlehčovací služba - pro pečující osobu na přechodnou dobu