Formuláře

Formuláře bytového odboru


Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města Brna

Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ Brno-Bystrc

Formulář pro žádost o zařazení do seznamu žadatelů o byt

Doklady nutné pro zaevidování žádosti o pronájem běžného bytu v MČ Brno-Bystrc

Formulář pro žádost o pronájem bytu bez dluhu

Formulář pro žádost o pronájem bytu s dluhem

Formulář pro žádost o dohodu o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy (výměnu obecního bytu)

Formulář pro žádost o přechod nájmu obecního bytu

Formuláře odboru kultury


Oznámení o pořádání veřejnosti přístupných podniků

Poplatek ze vstupného - ohlášení

Formuláře odboru majetkového a investičního


Příjem obchodních nabídek firem

Formuláře odboru pečovatelské služby


pečovatelské služby

Ceník

Informace

Informace k dovozu obědů

Podávání stížností

Pravidla pro odmítnutí zájemců

Ochrana osob před předsudky

Etický kodex

Žádost o poskytnutí pečovatelské služby

odlehčovací služby

Žádost o poskytnutí odlehčovacích služeb

Ceník

Podrobnější informace

Informace před nástupem

Podávání stížností

Pravidla pro odmítnutí zájemců

Ochrana osob před předsudky

Etický kodex

Formuláře odboru vnitřních věcí

Rejstřík trestů

Duplikát dokladu

Doklady pro použití v zahraničí

Obecné informace k uzavření sňatku

Dotazník k uzavření manželství

Formulář žádosti o povolení sňatku mimo obřadní síň

Termíny sňatků 2018

Přehled vhodných míst pro pořádání svatebních obřadů mimo obřadní síň na území MČ Brno-Bystrc

Seznam skladeb k obřadu

Žádost o osvědčení k církevnímu sňatku

Změna příjmení po rozvodu na předešlé příjmení změna příjmení hanlivého

Změna jména - nezletilé dítě

Změna jména a příjmení

Přihláška k vítání občánků


Formuláře odboru životního prostředí a dopravy

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství - zeleň

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

Přihláška k užívání veřejného prostranství

Ohlášení ukončení užívání veřejného prostranství

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - výkopové práce

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - zábory, sportovní akce, aj.

Zvláštní užívání místní komunikace - zřizování vyhrazeného parkovacího stání

Žádost o omezení obecného užívání

Žádost o povolení připojení na místní komunikaci - sjezd

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství - stánkový prodej

Přihláška k užívání tržního místa

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - uložení sítí

Vzor žádosti o náhradu škody

Žádost o povolení uzavírky

Formuláře odboru stavebního

Formát PDF (Adobe Acrobat Reader) Formát RTF (MS Word)
Ohlášení odstranění
Ohlášení odstranění
Ohlášení stavby Ohlášení stavby
Oznámení o užívání stavby Oznámení o užívání stavby
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
Oznámení změny v užívání stavby Oznámení změny v užívání stavby
Žádost o povolení předčasného užívání staveb Žádost o povolení předčasného užívání staveb
Žádost o stavební povolení Žádost o stavební povolení
Žádost o územní souhlas Žádost o územní souhlas
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Žádost o povolení k odběru podzemních vod a SP ke studni nebo jinému vodnímu dílu Žádost o povolení k odběru podzemních vod a SP ke studni nebo jinému vodnímu dílu
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
 

Formuláře odboru finančního

Žádost o finanční podporu_MČ - fyzická osoba

Žádost o finanční podporu_MČ - právnická osoba

Zásady pro poskytování finanční podpory

Žádost o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru

Ohlášení hazardní hry

Formuláře odboru sociálního

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Žádost o jubilejní svatbu

Formulář inzerce v Bystrckých novinách

Formulář řádkové inzerce