V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Přehrada - dopravní omezení 27. května

V neděli 27. května se na Brněnské přehradě uskuteční tradiční triatlonový závod. Dopravní omezení budou stejná jako v předchozích letech. Trasa závodu bude pro automobilovou dopravu uzavřena od 7:00 do 18:00. Jedná se o komunikace Přístavní (od hráze po křižovatku s Obvodovou, včetně této křižovatky), Obvodová, Stará dálnice, Rakovecká (od Obvodové po Starou dálnici) a Hrázní (od hráze po rest. U lva). Podrobná situace je v příloze.

Pěší se na přehradu dostanou, musí však dbát zvýšené pozornosti a pokynů pořadatelů, především při přecházení přes Obvodovou. Číst dál...

Postřik proti plevelu u Svratky

Vážení občané,

dovoluji si vás touto cestou upozornit, že společnost FC Dosta Bystrc-Kníničky ve dnech 9. 5. - 11. 5. 2018 zahájí postřik proti plevelu (ošetření pro ochranu trávníku), a to na levém břehu, u lávky přes řeku Svratku, kde bude prostor bývalého škvárového hřiště zatravněn a vznikne tak plocha zeleně. V uvedený termín vyzýváme každého návštěvníka (rodiče s dětmi), aby na tuto plochu v daném termínu nevstupovali. Děkujeme za pochopení,


Tomáš Kratochvíl, starosta

Číst dál...

Konference pro oblast sportu

Město Brno ve spolupráci s Fakultou sportovních studií připravilo pro laickou i odbornou veřejnost Konferenci pro oblast sportu, která se bude konat ve středu 16. května od 14 hodin v aule Lékařské fakulty Univerzitního kampusu, Kamenice 5, Brno-Bohunice.Konference-A3-page-001

4. 5. 2018

Číst dál...

Povinnosti živnostníků při nakládání s odpady

Pravidla pro předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství stanoví zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „Zákon").

CO JE ODPAD DLE ZÁKONA O ODPADECH?

Odpadem je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, když jej osoba předá k využití nebo odstranění nebo předá-li jej úplatně/bezúplatně osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů nebo odstraní-li jej sama [§ 3 odst. 1, 2 Zákona].

PŮVODCE ODPADŮ
Původcem odpadů je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která provádí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném [§ 4 odst. 1 písm. x) Zákona]. Původcem odpadů je tedy i živnostník, při jehož činnosti vznikají odpady.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Nakládáním s odpady je obchodování s odpady, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů [§ 4 odst. 1 písm. e) Zákona].

ŽIVNOSTNÍK MÁ ŘADU POVINNOSTÍ STANOVENÝCH ZEJMÉNA § 16 ZÁKONA:
• ZAŘAZOVAT vznikající odpady podle druhů
• SHROMAŽĎOVAT odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
• ZABEZPEČIT odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
• VÉST průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi
• OHLAŠOVAT odpady příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
• PŘEVÉST – PŘEDAT odpady do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí
• KAŽDÝ JE POVINEN zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí oprávněna
• NAKLÁDAT S NEBEZPEČNÝMI ODPADY (NO) pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného
orgánu státní správy
• VÉST EVIDENCI A OHLAŠOVAT přepravované nebezpečné odpady
• OZNAČIT shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů a místa pro soustřeďování nebezpečných
odpadů
• VYBAVIT místa nakládání s nebezpečným odpadem identifikačním listem nebezpečného odpadu

JAK MOHOU ŽIVNOSTNÍCI NALOŽIT SE SVÝM ODPADEM:
A. ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU
Odpad podobný komunálnímu odpadu je podle Zákona veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů. Jedná se o odpad vzniklý při nevýrobní činnosti, který má obdobné složení jako odpad vznikající občanům (například papír, sklo, obsah odpadkových košů).
A1. ŽIVNOSTNÍK SI ZVOLÍ VLASTNÍHO DODAVATELE SLUŽEB
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.
Živnostník vytřídí z odpadu jeho využitelné složky (druhy odpadu podskupiny 20 01 jako papír, plasty, sklo, biologicky rozložitelný odpad apod.) a nebezpečné složky. Zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad zařadí pro účely dalšího nakládání s ní pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad. Pro naložení s jednotlivými druhy vytříděných odpadů i se směsným komunálním odpadem si dle svého výběru zvolí vyhovujícího dodavatele služeb, který je oprávněnou osobou.
A2. ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU V OBCI NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉ SMLOUVY.
Původce produkující odpad podobný komunálnímu odpadu se může zapojit do obecního systému pro nakládání s komunálními odpady na základě smlouvy a za obcí stanovených podmínek. Statutární město Brno uzavírá smlouvy, v rámci kterých mohou původci odpadů využívat systému sběru a svozu využitelných složek komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, hliníkové obaly – plechovky od nápojů). Informace k možnosti zapojení do systému statutárního města Brna: www.brno.cz/odpadove-hospodarstvi.
V případě zapojení do systému obce v oblasti tříděného odpadu (papír, sklo, plasty, nápojové kartony) není původce povinen vést průběžnou evidenci odpadů, které odkládá do systému obce. Využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s obcí je sankcionováno pokutou do výše 300 000 Kč.
B. DALŠÍ DRUHY ODPADŮ – ODPADY Z VÝROBNÍ ČINNOSTI
VČETNĚ NO
Odpady z výrobní činnosti, včetně nebezpečných, je živnostník povinen předat oprávněné osobě.

KONTROLA A SANKCE ZA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ:
Plnění povinností původců odpadů kontrolují pověření pracovníci obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a České inspekce životního prostředí. Horní hranice pokut, které mohou příslušné orgány uložit za porušení povinností je až 50 milionů korun [§ 66 odst. 2–7 Zákona]. V případě zjištění neoprávněného využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s obcí, uloží obecní úřad pokutu až do výše 300 000 Kč [§ 66 odst. 1 Zákona].

ELEKTROODPAD, který svým charakterem nebo množstvím je podobný elektrozařízení pocházejícímu z domácností [§ 37g písm. f) Zákona], mohou živnostníci odložit na kterémkoliv sběrném středisku odpadů statutárního města Brna v rámci zpětného odběru elektrozařízení pocházejících z domácností (elektroodpad – elektrozařízení musí být kompletní, do zpětného odběru výrobků lze odložit i nerozbité výbojky a zářivky).

Odbor životního prostředí MMB

27. 4. 2018 Číst dál...

Těžba dřeva v oboře Holedná

Vážení občané,

dovoluji si vás touto cestou informovat, že společnost LESY MĚSTA BRNA, a.s a LESNÍ SPRÁVA BRNO zahájí těžbu dřeva  v oboře Holedná. Bude se jednat o (předmýtní úmyslnou těžbu) probírku, která bude probíhat ve stráních za bytovými domy na ulici Voříškova.

Termín zahájení těžby je 2. května 2018.

Již tento týden dojde ke zpracování suchých stromů v porostu mimo oboru v těsné blízkostí bytových domů na ulici Voříškova.

O probíhající těžbě budou návštěvníci lesa informováni vyvěšenými cedulemi.

Děkujeme za pochopení,


Tomáš Kratochvíl, starosta