V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Veřejné projednávání, Společenské centrum 20. března 2013 v 17:00

Územní studie Bystrc II – západ 

Na základě žádosti MČ Brno-Bystrc na koncepční řešení pořídil Odbor územního plánování a rozvoje Územní studii „Bystrc II – západní část“.  Navrhuje řešení dopravní obsluhy území západně od nové tramvajové trati a urbanizaci navazujícího území v oblasti tzv. Horního náměstí (4 varianty), ulice Kuršovy a okolí.

Účelem této územní studie je prověření jednotlivých záměrů v řešeném území a to ve vzájemných urbanistických a technických souvislostech včetně analýzy současného funkčního a provozně prostorového uspořádání. Po prověření jednotlivých záměrů je cílem územní studie navržení optimálního funkčního a prostorově provozního uspořádání území.

Jedná se především o prověření záměru a navržení:

-       prodloužení tramvajové trati do obytného souboru Kamechy
-       navržení nového dopravního systému řešeného území
-       prověření záměru situování obchodní jednotky při ul. Kuršové
-       prověření záměru provozně prostorového a funkčního uspořádání tzv. „Horního náměstí“
-       případného nového situování obchodní jednotky v území

Návrh bude podkladem pro objednatele a MČ Brno - Bystrc pro projednání s orgány státní správy, občanskými sdruženími a občany městské části.

Studie je zveřejněna na našich webových stránkách www.bysrtrc.cz zde. 

Řešení prostoru před OC Albert Ečerova.

V rámci řešení prostoru před OC Albert na ul. Ečerova vyvolala MČ Brno-Bystrc jednání s majitelem stánku s nonstop provozem. Z těchto jednání vzešel návrh na úpravu lokality před OC Albert, který se týká především:

-       odstranění stánku s nonstop provozem
-       rozšíření parkovacích ploch před OC Albert
-       zprůjezdnění parkovacích ploch
-       odstranění nevyužívaných přístřešků tržnice
-       rozšíření obchodu domácích potřeb

Úprava lokality pomůže s řešením hluku a pořádku v oblasti a částečně odlehčí dopravnímu zatížení ul. Ečerovy spojenému s parkováním návštěvníků obchodního centra.

 


Životní podmínky 2013 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2013 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – EU-SILC 2013 (Životní podmínky 2013), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. 

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v cca 10 127 domácnostech, z nichž se 6 527 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 23. února do 12. května 2013 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. 

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření Životní podmínky 2013 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších přepisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Do výběru pro šetření Životní podmínky 2013 se v našem kraji dostala též městská část Brno-Bystrc. Případné dotazy zodpoví pracovník Krajské správy ČSÚ pověřený řízením šetření Životní podmínky 2013 (p. Martina Nováková, tel. 542 528 233).

Ing. Helena Kratochvílová,
ředitelka Krajské správy ČSÚ v Brně

O Bystrci v Bystrci II

V pondělí 18. února 2013 se uskuteční další, neformální setkání zástupců MČ Brno-Bystrc s občany Bystrce. Diskuse je pojata zcela volně a otevřeně nad těmi tématy Bystrce, které zajímají Vás a se kterými se na nás obrátíte. Setkání se bude konat v 18 hodin v restauraci RESTAURANT A3 restaurant, Kubíčkova 8 (OC Max). Na setkání obyvatele Bystrce srdečně zve

Tomáš Přibislavský, místostarosta


Daň z příjmu za rok 2012

Informace k podávání přiznání k dani z příjmů včetně způsobu placení a rozsahu úředních hodin zde
Informace k přiznání daně z příjmu

Nabídka vzdělávacích kurzů pro seniory

Městská část Brno-Bystrc ve spolupráci s SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 23 nabízí projekt kurzů pro seniory - kurzy práce s počítačem, finanční gramotnosti, zdravého stravování a další.

Celá nabídka zde.  Přihlášky zde.