V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Životní podmínky 2013 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2013 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – EU-SILC 2013 (Životní podmínky 2013), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. 

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v cca 10 127 domácnostech, z nichž se 6 527 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 23. února do 12. května 2013 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. 

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření Životní podmínky 2013 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších přepisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Do výběru pro šetření Životní podmínky 2013 se v našem kraji dostala též městská část Brno-Bystrc. Případné dotazy zodpoví pracovník Krajské správy ČSÚ pověřený řízením šetření Životní podmínky 2013 (p. Martina Nováková, tel. 542 528 233).

Ing. Helena Kratochvílová,
ředitelka Krajské správy ČSÚ v Brně

O Bystrci v Bystrci II

V pondělí 18. února 2013 se uskuteční další, neformální setkání zástupců MČ Brno-Bystrc s občany Bystrce. Diskuse je pojata zcela volně a otevřeně nad těmi tématy Bystrce, které zajímají Vás a se kterými se na nás obrátíte. Setkání se bude konat v 18 hodin v restauraci RESTAURANT A3 restaurant, Kubíčkova 8 (OC Max). Na setkání obyvatele Bystrce srdečně zve

Tomáš Přibislavský, místostarosta


Daň z příjmu za rok 2012

Informace k podávání přiznání k dani z příjmů včetně způsobu placení a rozsahu úředních hodin zde
Informace k přiznání daně z příjmu

Nabídka vzdělávacích kurzů pro seniory

Městská část Brno-Bystrc ve spolupráci s SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 23 nabízí projekt kurzů pro seniory - kurzy práce s počítačem, finanční gramotnosti, zdravého stravování a další.

Celá nabídka zde.  Přihlášky zde.

Zápis dětí do mateřských škol

banner zms low

V průběhu měsíců února a března proběhne v naší městské části přijímací řízení do MŠ s využitím elektronické podpory zápisu. Podrobnosti o školkách najdete zde. Stěžejní kritéria: věk dítěte, trvalý pobyt, délka docházky do MŠ, zůstávají nezměněna. Vlastní přijímací řízení proběhne ve třech fázích.

1. Vydávání přihlášek 3. - 28. února 2013
(informace naleznete i na webových stránkách našich MŠ)
– Po vygenerování přihlášky na adrese: www.zapisdoms.brno.cz získá zákonný zástupce jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
– Pokud nemá přístup k internetu a chce přihlášku získat na MŠ, sleduje zákonný zástupce aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.
– Přihlášku lze rovněž získat na OŠMT MMB, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103
– Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musí znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

2. Sběr přihlášek 4. a 5. března 2013
probíhá v době od 8.00 do 16.00 hodin na jednotlivých mateřských školách.
– Na adrese: www.zapisdoms.brno.cz budou zveřejněny informace o počtech volných míst na MŠ.
– Odpovědnému pracovníkovi MŠ je třeba předložit řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců)
– Dítě může zákonný zástupce přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musí dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.

3. Vlastní přijímací řízení od 11. března 2013
– Od tohoto data očekávají zákonní zástupci informaci o přijetí/nepřijetí svého dítěte do MŠ.
– Odpovědný pracovník MŠ je kontaktuje jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:
o telefonicky
o prostřednictvím sms
o e-mailem
o doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
– Po celou dobu této fáze mohou zákonní zástupci na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení svého dítěte. Sami takto aktivně sledují, zda se hranice neposunula tak, že dítě bude přijato.

Podrobnější informace k celému přijímacímu řízení jsou k dispozici na www.zapisdoms.brno.cz.

Pro lepšení informovanost a větší osvětu mezi rodiči je na MŠ „Kapesní průvodce přijímacím řízením do mateřské školy", který je k dispozici zdarma.Vlastní přijímací řízení proběhne ve třech fázích.

1. Vydávání přihlášek  3. - 28. února 2013

 (informace naleznete i na webových stránkách našich MŠ)

        Po vygenerování přihlášky na adrese: www.zapisdoms.brno.cz získá zákonný zástupce jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

        Pokud nemá přístup k internetu a chce přihlášku získat na MŠ, sleduje zákonný zástupce aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.

        Přihlášku lze rovněž získat na OŠMT MMB, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103

        Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musí znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

 

2. Sběr přihlášek 4. a 5. března 2013         

probíhá v době od 8.00 do 16.00 hodin na jednotlivých mateřských školách.

        Na adrese: www.zapisdoms.brno.cz budou zveřejněny informace o počtech volných míst na MŠ.

        Odpovědnému pracovníkovi MŠ je třeba předložit řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců)

        Dítě může zákonný zástupce přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musí dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.

 

3. Vlastní přijímací řízení od 11. března 2013        

        Od tohoto data očekávají zákonní zástupci informaci o přijetí/nepřijetí svého dítěte do MŠ.

        Odpovědný pracovník MŠ je kontaktuje jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:

o       telefonicky

o       prostřednictvím sms

o       e-mailem

o       doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

        Po celou dobu této fáze mohou zákonní zástupci na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení svého dítěte. Sami takto aktivně sledují, zda se hranice neposunula tak, že dítě bude přijato.

 

Podrobnější informace k celému přijímacímu řízení jsou k dispozici na www.zapisdoms.brno.cz.

 

Pro lepšení informovanost a větší osvětu mezi rodiči je  na MŠ  „Kapesní průvodce  přijímacím řízením do mateřské školy“, který je k dispozici zdarma.